Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
HELYNEVEK BIBLIOGRÁFIA
2009-01-05
 

Hungarian

Compiled by Edit Hlavacska—Valéria Tóth

 

Place Names

 

Ábrahám Imre Pannonhalma nagyközség történelmet idéző helynevei. In: MNyTK 209 (1997), p. 313–318.

Kiveszett szavak új gyűjtésű földrajzi nevekben. In: 15 (1993), p. 18–20.

Miért Nyul a Nyúl? Gondok egy község nevének írásos alakjával. In: MNy. 89 (1993), p. 483–484.

Művelődéstörténeti tanulságok Pannonhalma és környéke helyneveiben. In: MNyTK 183 (1989), p. 62–65.

A Győrszentmárton > Pannonhalma helynévváltoztatás valódi indítékairól. In: Nyr. 108 (1984), p. 493–494.

Adamik Mihályné—Molnár Ambrus Mezőberény határának története és helynevei. In: Mezőberény története 1–2. Edited by Szabó Ferenc. Mező­berény 1973. 2: p. 119–153.

Ady László Magyarkapus helynevei. ETF 124. Kolozsvár 1941. 121 p.

A. Kolláth Anna see Kolláth Anna

A. Molnár Ferenc see Molnár Ferenc

Andrásfalvy Bertalan „Baranya megye földrajzi nevei” és a néprajz. In: Baranyai Művelődés 1989/3, p. 34–38.

A fok és jelentősége régi vízgazdálkodásunkban. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 224–228.

Angyal Endre Az utcanévadás esztétikája. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 311–315.

Antal Árpád Nyujtód, Szászfalu és Sárfalva helynevei. In: NyIrK 31 (1987), p. 77–83.

Antal István Bertalan A gömöri karszt Ostorménes helynevei. In: MNy. 68 (1972), p. 454–455.

Áron Péter Erdély történelmi tájneveinek adattára és népeinek tájszemlélete. In: MNyj. 24 (1981), p. 101–131.

Árvay József A barcasági Hétfalu helynevei. ETI, Kolozsvár 1943. 247 p.

Review: Benkő Loránd, EM 49 (1944), p. 148–150.

A térszíni formák nevei Kalotaszegen. DEMNyIK 9. Kolozsvár 1943. 52 p. — See also: MNny. 4 (1942), p. 3–50.

A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. DolgKol. 2. Ko­lozsvár 1942. 52 p. — See also: MNny. 3 (1941), p. 7–56.

Asztalos István A Gödöllői járás nyugati részének földrajzi nevei Pesty Fri­gyes kéziratos Helységnévtárában. Múzeumi Füzetek 13. Petőfi Múzeum, Aszód 1979. 84 p.

Galgavölgy földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos helységnévtárában. Aszó­di Múzeumi Füzetek 8. Aszód 1976.

Bachát László Őrimagyarósd és határa a negyvenes években a földrajzi nevek tükrében. In: 21 (1999), p. 124–127.

Földrajzi nevek és intézménynevek az ifjúsági nyelvben. In: 5 (1981), p. 31–34.

Bagosi József Berettyószéplak (Suplacu de Barcău) helynevei. MND 155. Bp. 1998. 29 p.

Bakk Pál Háromszéki helynevek (Imecsfalva, Hatolyka, Kézdimartonfalva, Kézdimárkosfalva). In: NyIrK 36 (1992), p. 93–102.

Szentkatolna helynevei. In: NyIrK 34 (1990), p. 177–182.

Bakos József Sertekapu. In: Nyr. 95 (1971), p. 123.

A szëg köznév alak- és jelentésváltozatai hely- és személyneveinkben. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 50–55.

Sertekapu — Sertekapu köz. In: Nyr. 92 (1968), p. 221–222.

Bakos József—Fekete Péter Eger és Felnémet földrajzi nevei. A belterü­let nevei. Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 4. Eger 1973. 202 p.

Eger és Felnémet földrajzi nevei. A külterület nevei. Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 3. Eger 1972. 145 p.

Bakró-Nagy Marianne Boldogasszony. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 13–23.

Balassa Iván Az utcanevek változásai Sárospatak példája alapján. In: MNyTK 209 (1997), p. 402–406.

Sárospatak történeti helyrajza a XVI–XX. században. Miskolc–Sárospatak 1994. 290 p.

Előszó – Bevezetés – A város egykor önálló elnevezései – Elkülönülő városrészek – A helynevek betűrendes mutatója A–Zs – A nevek utóbbi százada Sáros­patakon – Sárospatak város helyneveinek néhány jellegzetessége – Történeti tanulságok – Mellékletek: Irodalom, Mutató

Review: Csomortáni Magdolna, NyIrK 40 (1996), p. 209–211.

Balassa Iván Betlehem. A magyar bibliai eredetű földrajzi nevek kérdéséhez. In: Benkő-Eml. 1991, p. 46–50.

Báránd földrajzi nevei. In: Báránd története és néprajza. Edited by Balassa Iván. Báránd 1985, p. 147–165.

Alsónémedi földrajzi nevei. In: Alsónémedi története és néprajza. Edited by Balassa Iván. Alsónémedi 1980, p. 213–234.

A néprajztudomány és a földrajzinév-kutatás újabb eredményei. In: I. OK 30 (1978), p. 175–184.

A legeltetés három műszava: avas, avar, havas. In: MNy. 69 (1973), p. 296–305.

Földrajzi neveink és a földhasználati módok. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 209–213.

Szerep helynevei. In: MNny. 1 (1939), p. 130–138.

Balassa Iván—Kováts Dániel Sárospatak határának helynevei. Sárospatak 1997. 288 p.

Review: Hajdú Mihály, MNy. 95 (1999), p. 349–353.

Balassa József Magyar uccanevek. In: Nyr. 59 (1930), p. 3–6.

Dunántúl, Túladuna. In: Nyr. 36 (1907), p. 480–481.

Balázs Géza Helynévrövidülések — antropológiai nézőpontból. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 29–35.

Balázs Ildikó Értarcsa helynevei. In: MNyj. 32 (1995), p. 171–183.

Balázs János Régi magyar földrajzinévtípusok. Levédia — Lőd, Küküllő — Somló. In: MNyTK 183 (1989), p. 65–68.

A Séd folyónév és ami körülötte lehetett. In: MNyTK 160 (1981), p. 107–109.

Toponimi, nomi di trib e nomi di popoli nelľepoca nomade edegli Árpád. In: Annales 10 (1979), p. 113–119.

Bálinth Gyula Kovászna megye történeti helységnévtára. Kivonat. In: Aluta 8–9 (1976–1977), p. 120–125.

Bálint Sándor Zsidórus. In: MNy. 71 (1975), p. 337.

Szentborbála. In: MNy. 70 (1974), p. 344.

Balkányi Szabó Lajos Debrecen helynevei. 100 helynévnek történeti, szájhagyományi és szónyomozási magyarázata. Debrecen 1865. 55 p.

Balogh Lajos A földrajzi köznevekről. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 36–39.

A magyar településnevek használatának problémái Kárpátalján. In: Biblio­theca Slavica Savariensis 3 (1996), p. 133–137.

Zárt ë-zés a földrajzi nevekben. In: MNyTK 183 (1989), p. 68–73.

Néhány megjegyzés földrajzi neveink történeti rétegződéséről. In: MNyTK 160 (1981), p. 115–117.

A földrajzi nevek fonetikus lejegyzéséről és a történeti nevekről. In: PTFTK 18 (1974), p. 83–85.

Balogh Lajos—Kálmán Béla—Mező András—Ördög Ferenc—Végh József (eds.) A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és köz­zétételének kézikönyve. Bp. 1978. 114 p.

Balogh Lajos—Ördög Ferenc (eds.) Veszprém megye földrajzi nevei 3. Az Ajkai járás. MNyTK 192. Bp. 1991. 423 p.

Balogh Lajos—Ördög Ferenc (eds.) Veszprém megye földrajzi nevei 2. A Pápai járás. MNyTK 171. Bp. 1987. 390 p.

Review: Sz. Bozóki Margit, Nyr. 112 (1988), p. 374–376.

Zala megye földrajzi nevei 2. A Keszthelyi járás. MNyTK 178. Bp. 1986. 157 p.

Komárom megye földrajzi nevei. MNyTK 169. Bp. 1985. 494 p.

Review: Hajdú Mihály, MNy. 83 (1987), p. 375–379. Kálmán Béla, NÉ 13 (1991), p. 123–125. Kiss Lajos, SSlav. 32 (1986), p. 340–342. Kiss Lajos, Nyr. 110 (1986), p. 121–123.

Veszprém megye földrajzi nevei. 1. A tapolcai járás. MNyTK 156. Bp. 1982. 327 p.

Review: Kálmán Béla, MNy. 80 (1984), p. 362–364.

Balogh Lajos—Végh József (eds.) Vas megye földrajzi nevei. Szombathely 1982. 839 p.

Review: Gerstner, Károly, Onoma 26 (1982), p. 301–303. Kiss Lajos, Nyr. 108 (1984), p. 102–105. Kiss Lajos, SSlav. 30 (1984), p. 292–296. Sebestyén Árpád, Vasi Szemle 37 (1983), p. 239–244. Szabó József, MNy. 80 (1984), p. 504–507.

Balogh László Etelküzü, őseink hetedhétországa. In: 17 (1995), p. 78–80.

Marcali vagy marcalii? In: Nyr. 115 (1991), p. 286–287.

A szamosszegi földrajzi nevek szláv eredetű rétegeiről. In: MNyj. 28–29 (1990), p. 105–112.

Glyzka ~ Gilicka ~ Gelice ~ Gilisztás. In: MNyj. 28–29 (1990), p. 113–119.

Olcsva helynevei. MND 64. Bp. 1987. 34 p.

Ószuszka. In: 12 (1987), p. 85–88.

Vitka helynevei. MND 69. Bp. 1987. 37 p.

Kerél volt-e a Kereel? In: Nyr. 110 (1986), p. 355–356.

Történelmet teremtő földrajzi nevek. In: MNyTK 170 (1985), p. 47–54.

Szamosszeg földrajzi nevei és a népetimológia. In: Nyr. 109 (1985), p. 491–494.

Az elő szó jelentése földrajzi neveinkben. In: MNyj. 26–27 (1984–1985), p. 121–124.

Hajdani kertek emléke régi nevekben. In: 7 (1982), p. 41–43.

Földrajzi neveink komplex vizsgálatáról. In: NyK 75 (1973), p. 407–418.

Kraszna = Ejeg. In: MNy. 68 (1972), p. 78–81.

A földrajzi nevek szerkezeti rendszere. In: NyK 74 (1972), p. 200–208.

A hát bázisnév jelentése Szamosszeg földrajzinév-anyagában. In: Nyr. 96 (1972), p. 469–470.

A szituáció szerepe tulajdonneveink alakulásában. In: Nyr. 95 (1971), p. 158–161.

A földrajzi nevek struktúrája. In: NyK 72 (1970), p. 95–124.

Balogh Ödön Hësdát. In: MNy. 37 (1941), p. 261–262.

Bán Aladár Észtország, Lívország. In: Nyr. 48 (1919), p. 96.

Barabás Irén Fejér megye helységneveinek rendszere. In: 9 (1984), p. 11–19.

Barabás Jenő A Vas megyei szer — szeg végződésű földrajzi nevek települési tanulságairól. In: Vasi Szemle 37 (1983), p. 246–249.

Barabás Jenő Földrajzi nevek a néprajzi kutatásban. In: Nyr. 95 (1971), p. 463–466.

Bárczi Géza La toponymie hongroise du moyen âge. In: Annales 2 (1960), p. 25–43.

A földrajzi nevek. In: Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. 2nd expan­ded edition. Bp. 1958, p. 142–162. — See also: Bárczi Géza A magyar nyelv múltja és jelene. Gondolat, Bp. 1980, p. 203–211.

Tevel. In: MNy. 50 (1954), p. 375–379.

A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok 1. Akadémiai Kiadó, Bp. 1951. 231 p.

Alistál, Felistál. In: MNy. 32 (1936), p. 90–96.

Tálya. In: MNy. 25 (1929), p. 263–266.

Bárdosi János Földrajzinév-gyűjtés Vas megyében. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 380–382.

Barics Ernő A BMFN [Baranya megye földrajzi nevei] mint a szláv névtan és dialektológia fontos forrása. In: Baranyai Művelődés 1989/3, p. 20–26.

A Zselic földrajzi neveinek szerbhorvát rétegéről. In: MNyTK 183 (1989), p. 73–76.

 

Barsi János (ed.) Zemplén megye. 1773–1808. 1–2. MTHnt. KSH, Bp. 1998. 476 p.

(ed.) Borsod megye. 1773–1808. MTHnt. KSH, Bp. 1991. 226 p.

Barta László—Páhi Ferenc Szentes utcanevei. Csongrád Megyei Könyvtári Füzetek 12. Szeged 1980. 155 p.

Review: Juhász Dezső, NÉ 5 (1981), p. 96–98.

Bartha Csilla Helységneveink ragozása határainkon innen és túl. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 49–61.

Bárth János A helynevek továbbélésének titkai. In: MNyTK 209 (1997), p. 306–313.

A kalocsai puszták földrajzi nevei 1769-ben. In: 12 (1987), p. 89–93.

Báthori János Határrésznevek az alsófehérvármegyei Magyarlapádról. In: MNy. 34 (1938), p. 183–184.

Bátky Zsigmond Katymár, Korczánd. In: NNy. 5 (1933), p. 117–118.

[Kecskemét]. In: MNy. 28 (1932), p. 62–63.

Csura. In: NNy. 3 (1931), p. 118–119.

Karaszó rét. In: NNy. 3 (1931), p. 208–209.

Kecskemét és Kecskeszáraz. Észrevételek Pais Dezső „Kecskemét” cikkére. In: NNy. 2 (1930), p. 254–275.

Válasz Györffy István úrnak [Bugac]. In: NNy. 1 (1929), p. 107–108.

Ködszállás, Domahida, Tomaj. In: NNy. 1 (1929), p. 40–41.

— [B. Zs.] Csicsó és társai. In: NNy. 6 (1934), p. 193–195.

Beckl János Miklós Ausztriai magyar helynevek a Várvidék („Burgenland”) körül. In: MNyTK 209 (1997), p. 323–330.

Beke Ödön A Madéfalva-féle helynevekhez. In: Nyr. 85 (1961), p. 96–97.

Parlagcsa-tava. In: Nyr. 83 (1959), p. 351.

Belinszky Sándorné Szerencs utcanevei. MND 87. Bp. 1990. 14 p.

Bencze Balázs Balaton-felvidéki templomromok. In: MNyTK 209 (1997), p. 318–322.

Bencsik M. Katalin Selymesilosva helynevei. In: NyIrK 39 (1995), p. 91–92.

Bencsik Péter (ed.) Helységnévváltozások Köztes-Európában. 1763–1995. Place-name changes in Europe-Between. 1763–1995. Kisebbségi Adattár 7. Teleki László Alapítvány, Bp. 1997. 343 p.

Bevezető – A helységnévadás történelmi és nyelvi háttere – Módszertani problémák és hiányosságok – Használati útmutató – Névátírási és kiejtési szabályok – Köztes-Európa területi változásainak áttekintése – Köztes-Európa országnevei a térség nyelvein – Földrajzi nevekben előforduló fogalmak szótára – Felhasznált irodalom – Place-name changes in Europe-Between. 1763–1995 – Users’ guide to the Dictionary – Köztes-Európa helységneveinek szótára

Bendefy László Sabaria Anonymus „Gesztá”-jában. In: Vasi Szemle 31 (1977), p. 419–429.

Benkő Loránd Adalékok Anonymus Bodrog-torkolatvidéki neveihez. In: 21 (1999), p. 19–24.

Barangolások egy ómagyar tulajdonnév körül. In: MNy. 95 (1999), p. 25–40.

Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Akadémiai Kiadó, Bp. 1998. 186 p.

Tájékoztató – Anonymus-tanulmányok: Helynév–személynév–történés korrelációjának szerepe P. magiszter munkamódszerében — A szlávok népnevei Anonymusnál és ómagyar nyelvi hátterük – A korai magyar gyepűvédelem terminológiájához (Anonymus Boroná-i) – Adalék várneveink történetéhez (P. mester két szatmári helynevéről) — Erdély P. mester gesztájában – Anonymus képe a Felső-Tisza vidékéről – Vegyes tárgyú névtanulmányok: Ómagyar kori helyneveink vizsgálatának néhány szempontja (Különös tekintettel a település- és népességtörténeti kutatásokra) – Mióta lehetnek Fehérvár helyneveink? (Egy kis névromantika) – Földvár helyneveink tanúságtételéről – Néhány víznevünk és az Árpád-kori székelyek – Adalékok a bihari székelység történetéhez – Kézd – A Kisszamos völgyének név- és településtörténetéhez (Vízszamos és Szamosfalva) – Egy hibás névfejtés módszertani tanulságai (Megjegyzés a Dés helységnév eredetéhez) – Hímesudvar, Kőrév, Tokaj – Helynévi adalékok a sószállítás régi magyar terminológiájához – Megjegyzések a Begej névhez (Adalék táj- és vízneveink viszonyához) – Könyvészeti tájékoztató

Review: Hajdú Mihály, MNy. 95 (1999), p. 213–217.

Anonymus gesztájának egy különös helyéről. In: MNy. 94 (1998), p. 466–469.

[A földrajzi név és a helynév terminusról] In: MNy. 94 (1998), p. 254.

Az itáliai kultúra nyelvi emlékei az Árpád-kori Magyarországon. In: A magyar művelődés és a kereszténység. Edited by Jankovics József—Monok István—Nyerges Judit. Bp. 1998, p. 1037–1042.

Bors vezértől Borzsováig. In: Nyelv. Stílus. Irodalom. Edited by Zoltán András. Bp. 1998, p. 62–67.

A honfoglaló magyarság nyelvi viszonyai és ami ezekből következik. In: HonfNyelv. (1997), p. 163–176.

Anonymus képe a Felső-Tisza vidékéről. In: AH 6 (1997), p. 11–17. — See also: NévTört. 102–108.

Benkő Loránd Anonymus szlávjai. In: Hungaro-Slavica (1997), p. 26–31.

Földvár helyneveink tanúságtételéről. In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva hetvenedik születésnapjára. Edited by Bánki Judit. Bp. 1997, p. 38–44. — See also: NévTört. 127–132.

Megjegyzések a Begej névhez. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 62–70. — See also: NévTört. 178–185.

Tokaj — és kapcsolt nevei. In: Nyíri Antal kilencvenéves. Edited by Büky László. Szeged 1997, p. 29–36.

Adalékok a bihari székelység történetéhez. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond szü­letésének nyolcvanadik évfordulójára. Edited by Kovács András—Sipos Gábor—Tonk Sándor. Kolozsvár 1996, p. 65–77. — See also: NévTört.139–147.

Adalékok a sószállítás régi magyar terminológiájához. In: Ünnepi könyv Do­mokos Péter tiszteletére. Edited by Bereczki András—Klima László. Bp. 1996, p. 65–72. — See also: NévTört. 169–177.

Anonymus Erdély-képe. In: Honismeret 1996/4, p. 5–12. — See also: NévTört. 94–101.

Az Árpád-kori magyarság nyelvföldrajzi helyzete. In: MNy. 92 (1996), p. 399–403.

Ómagyar kori helyneveink vizsgálatának néhány szempontjáról, különös tekintettel a település- és népességtörténeti kutatásokra. In: 18 (1996), p. 5–14.

Opponensi vélemény Mező Andrásnak „Magyarország patrociniumi helynevei” című akadémiai doktori értekezéséről. In: 18 (1996), p. 93–98.

A helynevek szerepe az Árpád-kori népességtörténeti kutatásokban. In: Magyarország történeti demográfiája 1. A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Edited by Kovacsics József. Bp. 1995, p. 96–105. — See also: NévTört. 111–120.

P. Mester két szatmári helynevéről. Adalékok várneveink történetéhez. In: Szathmári-Eml. 1995, p. 59–70. — See also: NévTört. 84–93.

Anonymus Boroná-i. In: MNyTK 200 (1994), p. 35–43. — See also: NévTört. 76–83.

Anonymus gesztája nyelvészeti revíziójának szükségességéről. In: MNy. 90 (1994), p. 131–137.

Az Árpád-ház szentjeinek szerepe a középkori magyar helynévadásban. In: MNy. 89 (1993), p. 10–19.

Megjegyzések víznevekről. Adalékok a székelység történetéhez. In: 15 (1993), p. 50–56. — See also: NévTört. 133–138.

Kézd. In: Rácz-Eml. 1992, p. 42–45. — See also: NévTört. 148–150.

Mióta lehetnek Fehérvár helyneveink? In: 14 (1992), p. 16–21. — See also: NévTört. 121–126.

Maros- és Udvarhelyszék település- és népiségtörténetéhez. In: Száz. 123 (1991), p. 343–358.

Nyelvészeti adalék a magyarság erdélyi megtelepedéséhez. In: Magyar Múzeum 1 (1991), p. 52–61.

Benkő Loránd Adalékok a székelyek korai történetéhez. In: ÚEM 1 (1990), p. 109–122.

Die ältesten Benennungen der Slawen im Ungarischen. In: Annales 21 (1990), p. 43–52.

Egy hibás névfejtés módszertani tanulságai. Megjegyzések a Dés helységnév eredetéhez. In: MNyTK 183 (1989), p. 76–80. — See also: NévTört. 157–161.

Megnyitó [a „Helynévi adattáraink a tudományos kutatás szolgálatában” cí­mű tudományos ülésen]. In: Baranyai Művelődés 1989/3, p. 8–10.

Rolle der Schutzheiligen in der mittelalterlichen ungarischen Namengebung. In: Forschungen über Siebenbürger und seine Nachbarn 1. München 1987, p. 303–315.

A magyarság honfoglalás előtti történetéhez Lëved és Etëlköz kapcsán. In: MNy. 80 (1984), p. 389–419. — See also: MNyTK 172 (1985), p. 7–37.

Zur Geschichte des Ungartums vor der Landnahme im Zusammenhang mit Leved und Etelköz. In: ALH 34 (1984), p. 153–195.

Mittelalterliche ungarische Siedlungsnamentypen. In: Fenno-Ugrica Sueca­na. In honorem Bo Wickman. Uppsala 1982, p. 15–21.

Über die Sammlung des gesamten Ortsnamenmaterials in Ungarn. In: Onoma 24 (1980), p. 219–226.

Beiträge zum Gebrauch von Ortsnamen bei einer umgesiedelten ungarischen Volksgruppe. In: Actes du XIe Congres International des sciences onomasti­ques. Sofia 1974, p. 105–110.

A földrajzi nevek. In: Bárczi Géza—Benkő Loránd—Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó, Bp. 1967, p. 384–388.

Az anonymusi hagyomány — és a Csepel név eredete. In: MNy. 62 (1966), p. 134–146, 292–305.

A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai. In: SzTFTK 1 (1965), p. 69–76.

-ka, -ke képzős helységneveink kérdéséhez. In: MNy. 46 (1950), p. 143–145.

A Nyárádmente földrajzi nevei 2. Debrecen 1950. 21 p.

A Nyárádmente földrajzinevei. Adattár. In: MNny. 6 (1947–1949), p. 144–160.

A székelyföldi szláv eredetű víznevek kérdéséhez. In: MNy. 44 (1948), p. 95–101.

A Nyárádmente földrajzi nevei. MNyTK 74. Bp. 1947. 51 p.

Előszó – Bevezetés – Településnevek – Víznevek – Határnevek: Jelentéstani rend­szerezés, Alaktani rendszerezés, Fejlődéstörténeti rendszerezés – Idegen ere­detű földrajzi nevek

Adalékok a székelyföldi román névadáshoz. In: EM 52 (1947), p. 105–106.

Bardoc. In: EM 52 (1947), p. 106.

Bod és származékai a székelységnél. In: EM 52 (1947), p. 106–108.

Csoktelke. In: MNy. 43 (1947), p. 207.

Két térszínformanév. In: MNy. 43 (1947), p. 27–32.

Ocfalva. In: EM 52 (1947), p. 106.

Pilis, piliske. In: MNy. 43 (1947), p. 205–207.

Benkő Loránd Víz- és helységneveink viszonyához. In: MNy. 43 (1947), p. 259–263.

Szentgerice, Szentháromság. In: MNy. 42 (1946), p. 53–56.

Bényei Ágnes—Pethő Gergely Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. MNAK 2. Debrecen 1998. 128 p.

Előszó – Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára – Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek tipológiai rendszerezése – Irodalom – Függelékek

Review: Juhász Dezső, MNy. 95 (1999), p. 91–96.

Berde Mária Sepsikőröspatak és Fotosmartonos helynevei. In: NyIrK 23 (1979), p. 225–228.

Zalán és Feldoboly helynevei. In: Aluta 8–9 (1976–1977), p. 419–433.

Berényi Zsuzsanna Ágnes A Csepeli Vas- és Fémművek utcanevei. 1989. MND 99. Bp. 1991. 45 p.

A budapesti nagyvásártelep mikrotoponímája. MND 34. Bp. 1983. 67 p.

Bihari, József · Бихари, Й. Славянские наследия в топонимии области Хевеш. In:

 

SSlav. 14 (1968), 59–66.

Binder Pál Beszterce és Radna-völgy történelmi személy- és helynevei. 1698–1865. Die historischen Familien- und Orstnamen des Nösnerlandes und des Rodnaer Grundes. 1698–1865. MND 136. Bp. 1994. 404 p.

Adalékok a középkori Sepsiszék és a környező területek történelmi földrajzához. In: Aluta 12–13 (1980–1981), p. 55–68.

Bíró Ágnes Az utcanévadás problémái az utóbbi tíz év budapesti gyakorlatában. In: MNyTK 183 (1989), p. 80–83.

Bíró Ferenc Körösladány helynevei. Körösladányi Hely- és Népismereti Dolgozatok 1. Líceum Kiadó, Eger 1999. 177 p.

Víznevek hatása Körösladány helynévrendszerére. In: 21 (1999), p. 36–42.

Adalékok Tiszaszőlős történeti helyneveihez. In: 20 (1998), p. 39–43.

Dűlők és dűlőnevek a Körösök vidékén. In: MNyTK 209 (1997), p. 448–454.

Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. In: MNyj. 34 (1997), p. 93–114.

Nyolc Békés megyei település dűlőnevei. In: ETFTK 23 (1996–1997), p. 87–94.

A körösladányi belterületi helynevek megkülönböztető elemei (1851–1990). In: ETFTK 22 (1994), p. 91–96.

A körösladányi határrésznevek egy típusáról. In: 15 (1993), p. 66–67.

Körösladány víznevei. In: ETFTK 21 (1993), p. 109–115.

A régi vízi világ emlékei Körösladány földrajzi neveiben. In: MND 100 (1992), p. 140–147.

Másodlagos megkülönböztető elemek Körösladány földrajzi neveiben. In: ETFTK 20/2 (1991), p. 35–47.

Személynevek Körösladány földrajzi neveiben. In: ETFTK 19/2 (1989), p. 31–42.

B. Lőrinczy Éva see Lőrinczy Éva

B. Molnár Márta see Molnár Márta

Bodnár Béla Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. Tanul­mányok Csongrád megye történetéből 7. Edited by Szabó József. Szeged 1983. 252 p.

Review: Hajdú Mihály, MNy. 82 (1986), p. 243–246. Kálnási Árpád, MNyj. 26–27 (1984–1985), p. 257–258. Posgay Ildikó, NÉ 9 (1984), p. 99–100.

Bogáts Dénes Háromszéki helynevek. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy 1929, p. 58–71.

Cs. Bogáts Dénes Adatok Háromszék történeti helynévanyagának ismeretéhez. In: NyIrK 2 (1958), p. 213–224.

Bognár András Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. Pest Megyei Téka 6. Szentendre 1984. 620 p.

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Hont vármegye és kiegészítések. Pest Megyei Téka 7. Szentendre 1984. 384 p.

A tanyanevekről. In: 8 (1983), p. 29–32.

A jászkunsági helynevek rendszere. In: MND 25 (1982), p. 65–83.

Pesty Frigyes helynévtára körül. In: MNyTK 160 (1981), p. 189–193.

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából II. Külső-Szolnok. Kecskemét—Szolnok 1979. 331 p.

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. I. Jászkunság. Kecskemét—Szolnok 1978. 406 p.

(ed.) Névtudományi tanácskozás Kalocsán. 1978. július 27. MND 25. Bp. 1982. 89 p.

Bokor József—Guttmann Miklós—Vörös Ottó A mutatókészítés néhány kérdése Vas megye földrajzi nevei alapján. In: MNyTK 160 (1981), p. 185–187.

Bona Júlia A régi Palacs-mocsár földrajzi nevei, állat és növényvilága a népnyelvben. In: HK 6 (1974), p. 59–60.

Borbély Anna A szociolingvisztikai interjúkban előforduló földrajzi nevek variabilitása. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 71–80.

Boros Edit Ajka utcanevei. MND 70. Bp. 1987. 23 p.

Ajka külterületi helynevei. MND 73. Bp. 1987. 38 p.

A Káli-medence helynevei Pesty Frigyes gyűjteményében. Helytörténeti Füzetek 3. Eötvös Károly Megye Könyvtár, Veszprém 1987. 33 p.

Borsi Antal Zemplénagárd helynevei. In: Széphalom 6. A Kazinczy Ferenc Tár­saság Évkönyve. 1997, p. 189–197.

Bozóki András—Dömötör Adrienne Átértelmezett megállónevek. „Elsza­ba­­dulás tér”, „Hűvös öl”, „örökvész út” és társaik. In: 10 (1985), p. 20–28.

Sz. Bozóki Margit Szegvár bel- és külterületének földrajzi nevei. In: MNyj. 35 (1998), p. 227–246.

Bödey József Delján bolgár trónkövetelő emléke magyar falunevekben. In: Nyr. 108 (1984), p. 93–96.

Bölcskei Andrea Névkorrelációk az ómagyar kori helynevek körében. In: 21 (1999), p. 75–81.

Bölcskei Andrea A spontán névkorrelációs rendszer alakulása a XVIII–XIX. századi helységneveink körében. In: 19 (1997), p. 16–26.

Brandstätter György—Pesti János (eds.) Helynévi adattáraink a tudományos kutatás szolgálatában. Tudományos ülés 1988. május 20-án Pécsett, a Művészetek Házában. Baranyai Művelődés 1989/3. Pécs. 85 p.

B. Simond Renée see Simond Renée

Bura László Szatmárnémeti történeti földrajzi nevei. In: Benkő-Eml. 1991, p. 119–132.

Szatmárnémeti (Satu Mare) utcanevei. MND 77. Bp. 1987. 59 p.

Burus János Rava helynevei. In: NyIrK 34 (1990), p. 90–97.

Siclod (Siklód) helynevei. In: NyIrK 33 (1989), p. 84–90.

Székelyvécke helynevei. In: NyIrK 30 (1986), p. 175–181.

Pipe helynevei. In: NyIrK 29 (1985), p. 165–172.

Buza Péter—Mészáros György—Ráday Mihály Budapest teljes utca­név­lexikona. Dinasztia Kiadó—Gemini Budapest Kiadó, Bp. 1998. 466 p.

Búzás Margit Kecskemét utcanevei. MND 91. Bp. 1990. 31 p.

Büky Béla—Wacha Imre Az országos földrajzinév-gyűjtés jelenlegi állása. In: Magyar Tudomány 24 (1979), p. 228–230.

Cilli Márta Végardó földrajzi nevei. In: Széphalom 9. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. 1997, p. 199–206.

Czapári Beáta—Várnai Zsuzsa Burgenland magyar helyneveinek történeti változásai. In: MNyTK 209 (1997), p. 335–338.

Czeglédi Imre Békéscsaba utcanevei. Békéscsaba 1981. 153 p.

Review: Hajdú Mihály [H. M.], NÉ 7 (1982), p. 139–140.

Czeglédi Katalin Poliszémia és homonímia a földrajzi nevekben. In: Poliszé­mia, homonímia. Edited by Gecső Tamás. SNyT 2. Tinta Könyvkiadó, Bp. 1999, p. 43–53.

Szinonimák a földrajzi nevekben. In: A szinonimitásról. Edited by Gecső Tamás—Spannraft Marcellina. SNyT 1. Tinta Könyvkiadó, Bp. 1998, p. 55–65.

Csák László Bélfenyér jelenkori helynevei. In: NyIrK 11 (1967), p. 319–325.

N. Császi Ildikó A zoboralji vízmegi falvak történeti helynevei. In: 21 (1999), p. 113–116.

Nyitra környéke helynévanyagának változásai. In: MNyTK 209 (1997), p. 338–341.

Törökbálint földrajzi neveinek vizsgálata. In: 15 (1993), p. 78–81.

Dabas helynevei. MND 104. Bp. 1992. 107 p.

Cs. Bogáts Dénes see Bogáts Dénes

Cseh Géza Szolnok város utcanevei: helytörténeti adattár. Szolnok 1993. 182 p.

Csergő Bálint Küküllőkeményfalva helynevei. In: NyIrK 39 (1995), p. 193–196.

P. Csige Katalin Helynevek a magyar frazeologizmusokban. In: MNyj. 37 (1999), p. 347–350.

Csíki Margit Nagygalambfalva helynevei. In: NyIrK 42/1 (1998), p. 103–106.

Csilléry Klára—Király Péter Adalék Révkomárom nevének történetéhez. In: MNy. 94 (1998), p. 479–481.

Cs. Nagy Lajos see Nagy Lajos

Csomortáni Magdolna Felcsík helynevei 1. MND 149. Bp. 1997. 152 p.

Csík tízesnevei. In: MNyTK 209 (1997), p. 344–350.

Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. A névtípusok adattára. In: 16 (1994), p. 99–102.

Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. In: 15 (1993), p. 85–87.

Csobotfalva mai helynévhasználata. In: NyIrK 36 (1992), p. 77–80.

Erdélyi magyar helynévkutatásunk jelene. In: NyIrK 36 (1992), p. 115–117.

Csíkszenttamás helynevei. In: NyIrK 35 (1991), p. 171–174.

Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály és Zsögöd helynevei. In: NyIrK 30 (1986), p. 72–80.

Bánkfalva, Csíkszentgyörgy és Menaság helynevei. In: NyIrK 29 (1985), p. 66–73.

Érkörtvélyes helynevei. In: NyIrK 28 (1984), p. 76–78.

Csíkszentlélek helynevei. In: NyIrK 27 (1983), p. 75–76.

Csíkmindszent helynevei. In: NyIrK 26 (1982), p. 155–157.

Csonkás Mihály Székesfehérvár. In: MNy. 37 (1941), p. 106–110.

Dankó Imre Egy keletkezőben lévő tájnevünkről, Ligetaljá-ról. In: 21 (1999), p. 117–123.

A helynevek és a néprajz. In: 19 (1997), p. 104–107.

Lakság. In: MNyj. 32 (1995), p. 63–67.

Túrkeve helyneveinek történelmi és társadalmi vonatkozásai. In: Nyr. 81 (1957), p. 307–317.

Debreczeni Ilona Tyukod földrajzi nevei. In: MNyj. 11 (1965), p. 75–79.

Décsy Gyula Pozsega és Pozsgai ~ Posgai. In: 9 (1984), p. 5–7.

Deme László Egy névtani véletlenről. In: 15 (1993), p. 88–89.

Gondolatok a helynévkutatásról. In: NévtVizsg. (1960), p. 72–74.

Egyes helységnév-típusaink -i képzős melléknévi származékairól. In: MNy. 54 (1958), p. 125–136.

A székelyföldi szláv eredetű víznevek kérdéséhez. In: MNy. 44 (1948), p. 105–107.

Dénes György Kőpes(t) helynév Borsodnádasd határában. In: 21 (1999), p. 107–112.

A Munuhpest sziklája és a pest köznév jelentése hegyek, sziklák nevében. In: MNyTK 209 (1997), p. 284–288.

Erwähnung von Höhlen in mittelalterlichen ungarischen Urkunden. In: Acta Carsologica 26/2 (1997), p. 35–40.

Nádasd — Nádaska. In: 15 (1993), p. 89–93.

Földtudományi módszerek szerepe a földrajzi nevek névtudományi kutatásában. In: 13 (1991), p. 58–60.

Pais Dezső Pest város kezdeteiről és nevéről. In: 13 (1991), p. 68–73.

Dénes György A Beretkei-karszt barlangnevei és egyéb helynevei. In: Karszt és Barlang (1984), p. 82–86.

Árnyék és verő. In: 7 (1981), p. 6–8.

Ménes-patak. In: MNy. 75 (1979), p. 209–214.

Dienes Erzsébet Földrajzi nevek az Érdy-kódexből. In: Népr. és Nytud. 17–18 (1973–1974), p. 221–229.

Dobosy László Ózd utcahálózata. Ózdi Honismereti Közlemények 1. Ózd 1977. 165 p.

Review: Hajdú Mihály [H. M.], NÉ 3 (1980), p. 65.

Dolák Katalin Vizsoly helynevei. MND 35. Bp. 1983. 52 p.

Domokos Zsuzsanna Vésztő határának és belterületének földrajzi nevei. In: Vésztő története. Edited by Szabó Ferenc. Vésztő 1973, p. 385–435.

Dömötör Adrienne Népi helynév-etimológiák. In: Nyr. 115 (1991), p. 125–127.

Dömötör Ákos Ohat, Ágota-puszta és Zádor hídja. In: MNy. 92 (1996), p. 194.

Sapka-hegy. In: Nyr. 120 (1996), p. 227.

Dömötör Sándor Girgácia. In: MNy. 56 (1960), p. 364–366.

D. Varga László see Varga László

Éder Zoltán Buda Pestre — Nagy Váradra — Sáros Patakra. In: Nyr. 96 (1972), p. 249.

É. Kiss Katalin see Kiss Katalin

É. Kiss Sándor see Kiss Sándor

Erdélyi Erzsébet Népetimológiás magyarázatok a nagykőrösi földrajzi nevekben. In: 21 (1999), p. 155–159.

Utcanévadási szokások az Alföldön a XIX. sz. közepén. In: MNyTK 209 (1997), p. 415–421.

Nagykőrös utcaneveinek története 1850 és 1982 között. MND 56. Bp. 1985. 67 p.

Eszes László Feledésbe ment utcanevek Keszthelyen. Keszthely 1985–1986. 44 p.

K. Fábián Ilona A Váradi Regestrum helynevei. Adattár. Szegedi Közép­kor­történeti Könyvtár 13. Szeged 1997. 165 p.

Review: Juhász Dezső, MNy. 95 (1999), p. 91–96. Rácz Anita, MNyj. 36 (1999), p. 159–165.

A Váradi Regestrum z kezdőbetűs helynevei. In: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. Edited by B. Fejes Katalin—R. Molnár Emma. Szeged 1997, p. 75–82.

Néhány népnévi eredetű helynév a Váradi Regestrumban. In: MNyTK 209 (1997), p. 253–258.

A Váradi Regestrum három helyneve. In: Népr. és Nytud. 37 (1996), p. 247–253.

Mutatvány a Váradi Regestrum helyneveinek elemzéséből. In: MNy. 92 (1996), p. 501–504.

A Váradi Regestrum néhány helynevéről. In: 17 (1995), p. 94–98.

Megjegyzések a Váradi Regestrum neveinek ortográfiájához. In: MNyTK 183 (1989), p. 349–351.

Fábián Pál Magyar helységnevek külföldön, idegen helységnevek Magyarországon. In: Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Edited by Szar­ka László. Bp. 1988, p. 15–24.

Bécs vagy Wien? In: Pais-Eml. 1956, p. 555–561.

Faluvégi Katalin Még egyszer a kősziklá-hoz — Kamon-kő-ről. In: 15 (1993), p. 95–97.

Kő + szikla = kőszikla? In: Rácz-Eml. 1992, p. 60–64.

Farkas Ferenc Óráló keresztfa : Oráló keresztfa. In: 21 (1999), p. 147–150.

Panna kútja és a Német temető. Jászapáti eseménynevek. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. 1999, p. 359–362.

Jászsági és tiszazugi földrajzi nevek néhány antropomorf és teriomorf vonása. In: MNyTK 209 (1997), p. 438–442.

Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei 5. Tiszazug. Jászberény–Kun­szentmárton 1994. 179 p.

Szolnok megye földrajzi nevei 1. A Jászberényi járás. Jászberény 1986. 284 p.

Review: Hajdú Mihály, NÉ 12 (1987), p. 226–231.

Öt jászsági település külterületi földrajzinév-anyagának néhány stilisztikai sajátossága. In: 4 (1980), p. 20–30.

Jászapáti nagyközség víznevei. In: Jubileumi évkönyv a Jász Múzeum alapításának 100. évfordulójára. Edited by Tóth János. Jászberény 1974, p. 153–174.

(ed.) Jászsági földrajzi nevek. A Szolnok megye földrajzi nevei 1. kötet megjelenése alkalmából rendezett névtudományi tanácskozás anyaga. Jászberény, 1986. május 15. Jászberény 1989. 36 p.

Farkas György Mogyoród belterülete és határa a helynevek tükrében. MND 51. Bp. 1983. 53 p.

Farkas Mária Földrajzi nevekkel alkotott helyhatározós szintagmák összevetése a magyar és az olasz nyelvben. In: Nyr. 113 (1989), p. 93–109.

Farkas Zoltán—Janitsek Jenő Torockó és Torockószentgyörgy helynevei. In: NyIrK 25 (1981), p. 88–99.

 

Federmayer István Földrajzinév-gyűjtés Győr-Sopron megyében. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 382–383.

Fehértói Katalin A Lánc helynevekről. In: MNy. 88 (1992), p. 212–214.

— [A Hétúr és a Sarold nevekről]. In: MNy. 88 (1992), p. 384.

A középkori Cigány helynevek és személynevek In: 12 (1987), p. 5–17.

Fehrentheil-Gruppenberg László Hogyan gyűjtsük a helyneveket? Veszp­rém­vármegye múltja 1. Veszprém 1933. 13 p.

Dunántúli helynévmegfejtések. Bp. 1932.

Fejér Miklós Zabola helynevei. In: NyIrK 16 (1972), p. 130–138.

Fekete Edit Balatonföldvár utcanevei. MND 42. Bp. 1983. 23 p.

Fekete János Bács-Kiskun megye földrajzi nevei 1. Kiskunfélegyháza és környéke. MNyTK 210. Bp. 1997. 118 p.

Review: Szabó József, Nyr. 122 (1998), p. 490–493. Tóth László, NÉ 20 (1998), p. 132–134.

Fekete János Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története. Kiskunfélegyháza 1974. 167 p.

Fekete Lajos Moanat: a budai Sas-hegy török neve. In: NyK 50 (1936), p. 71–78.

Fekete Péter A hegynevek mint névadók Eger és Felnémet földrajzi neveiben. In: MNyj. 37 (1999), p. 179–186.

Eger és Felnémet vízrajzi nevei. In: 21 (1999), p. 24–31.

A fok vízrajzi köznév jellemzője és gazdasági szerepe a régi Heves megyében. In: MNyTK 209 (1997), p. 442–448.

A köznév Felsőtárkány földrajzi neveiben. In: Ünnepi könyv Domokos Pé­ter tiszteletére. Edited by Bereczki András—Klima László. Bp. 1996, p. 89–95.

Tiszaszőlős helyneveinek tipológiája. In: ETFTK 21 (1993), p. 89–108.

Földrajzi köznevek és földrajzi jellegű jelzők Tiszaszőlősön. In: Benkő-Eml. 1991, p. 167–177.

Tiszaszőlős helyneveinek tipológiája. In: ETFTK 20 (1991), p. 13–33.

Heves megye földrajzi nevei a XVIII–XIX. században. Adattár és földrajzi köznevek. Eger 1989. 255 p.

A földrajzi nevek változása Tiszaszőlősön. In: ETFTK 19 (1989), p. 13–29.

Gyöngyösi földrajzi nevek egy XIX. századi városi jegyzőkönyv alapján. In: ETFTK 17 (1984), p. 149–165.

Földrajzi köznevek Tiszaszőlősön. In: ETFTK 16 (1982), p. 141–147.

Dunakunyhó. In: MNy. 77 (1981), p. 466–467.

A vízrajzi nevek változása Tiszaszőlősön a XVIII–XIX. századi adatok tanúsága alapján. A tó, ér fenék, fertő, fok, lapos alapelemű nevek. In: MNyj. 23 (1980), p. 35–57.

Csű. In: MNy. 76 (1980), p. 210–211.

Falurésznevek és a közlekedést szolgáló helyek nevei Tiszaszőlősön. In: ETFTK 15 (1979), p. 151–160.

Tiszaszőlős földrajzi nevei 1–2. In: ETFTK 7 (1969), p. 208–226, 8 (1970), p. 379–405.

H. Fekete Péter Hajdúböszörmény helyneveinek adattára. MNyTK 102. Bp. 1959. 123 p.

Review: Jakab László, MNyj. 6 (1960), p. 120–121.

Ferenczi Géza A Kerlés és Kerelő helységnévről. In: MNyj. 30 (1992), p. 37–44.

— [F. G.] Üllői út vagy Üllei út. In: Nyr. 87 (1963), p. 389–390.

Fettich Nándor Válasz Pais Dezső újabb közleményére a zempléni fejedelmi sír dolgában. In: MNy. 65 (1969), p. 251–254.

Válasz Pais Dezsőnek a zempléni honfoglalás kori fejedelmi sír dolgában. In: MNy. 64 (1968), p. 382.

F. Györgybiró Gabriella see Györgybiró Gabriella

Földes László A telek ’földterület’ jelentéstörténete. In: MNy. 67 (1971), p. 418–431.

Földi Ervin Kárpátalja 1939. évi hivatalos helységnevei. In: 15 (1993), p. 106–108.

A földrajzinév-gyűjtés és a Földrajzinév-tár. In: MNyTK 160 (1981), p. 195–196.

(trans.) Az ENSZ földrajzinév-egységesítési szakkifejezések szótára. In: 14 (1992), p. 127–138.

(ed.) Magyarország földrajzinév-tára 1. Fontosabb domborzati, táj- és víznevek. Bp. 1971. 2nd revised edition. Bp. 1982. 2. [A megyék szerinti kötetek] Bp. 1979–1981.

Review: Kiss Lajos, Nyr. 103 (1979), p. 493–495. Kiss Lajos, Nyr. 107 (1983), p. 119–120.

Futaky István Berény. In: MNy. 95 (1999), p. 203–206.

Kérdések egy Árpád-kori helynév körül. In: Benkő-Eml. 1991, p. 192–196.

Fülöp Dénes Makfalva helynevei. MND 148. Bp. 1997. 58 p.

Fülöp László Sárvár utcaneveinek névtani vizsgálata. In: Vasi Szemle 36 (1982), p. 114–127.

Kaposvár utcaneveinek névtani vizsgálata. MND 17. Bp. 1981. 33 p.

Gaál Attila—Kőhegyi Mihály Tolna megye Pesty Frigyes helynévtárában I–III. In: A Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum Évkönyve. II–III (1971–1972), p. 271–332; IV–V (1973–1974), p. 297–339; VI–VII (1975–1976), p. 279–360.

Review: Torma István, NÉ 4 (1980), p. 72–76.

Gaál László Dentü-mogyer. In: MNy. 53 (1957), p. 27–35.

Gáldi László Paele. Pest XV. századi francia neve. In: NévtVizsg. (1960), p. 69–71.

Galtum. In: MNy. 35 (1939), p. 317–318.

I. Gallasy Magdolna Növénynévi alapú régi településneveink. In: MNyTK 183 (1989), p. 83–93.

Gazda Ferenc Haraly helynevei. In: NyIrK 38 (1994), p. 181–184.

Csomakőrös helynevei. DolgKol. 15. Kolozsvár 1943. 13 p. — See also: MNny. 4 (1941), p. 147–157.

Gazdag István & al. Hajdú-Bihar megye. MTSHnt. 11. KSH, Bp. 1997. 147 p.

Gergely Béla Kalotaszeg névutós helynevei. DolgKol. 11. Kolozsvár 1943. 27 p. — See also: MNny. 4 (1941), p. 158–182.

Kisbács helynevei. DolgKol. 4. Kolozsvár 1942. 18 p. — See also: MNny. 3 (1941), p. 86–101.

Gergely Ibolya Ditró (Ditrau) helynevei. MND 128. Bp. 1994. 24 p.

Gerstner Károly Vizes helyekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon. In: 17 (1995), p. 58–62.

Folyóvíznevek kétnyelvű környezetben. In: 15 (1993), p. 125–127.

Négy helynévmagyarázat. In: 14 (1992), p. 51–53.

Néhány magyarországi német helynév magyarázata. In: Benkő-Eml. 1991, p. 214–217.

A német névanyag Komárom megye földrajzinév-gyűjteményében. In: Benkő-Eml. 1981, p. 173–177.

Gerstner Károly Magyar–német kettős földrajzi nevek Komárom megyében. In: MNyTK 160 (1981), p. 181–183.

Glaser Lajos A római utak nevei középkori okleveleinkben. In: MNy. 27 (1931), p. 317–319.

Gődény Endre Györtelek helynevei. In: MNyj. 9 (1963), p. 192–194.

G. Papp Katalin see Papp Katalin

Gunda Béla Erdély pásztorélete a földrajzi nevek tükrében. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 213–219.

Guttmann Miklós Az ö-zés jelensége Lendva környékének helyneveiben. In: 21 (1999), p. 407–410.

A Lármafa név szóföldrajzához. In: MNyTK 209 (1997), p. 434–438.

Változás, elmúlás a vasi földrajzi nevekben. In: MNyTK 183 (1989), p. 93–96.

Nára földrajzi nevei. In: Vasi Szemle 31 (1977), p. 410–418.

Györbiró Pál—Imreh Barna—Kisgyörgy Zoltán Sepsiszentgyörgy helynevei. In: Aluta 10–11 (1978–1979), p. 295–343.

Györffy György [A helynév és a földrajzi név terminusról]. In: MNy. 94 (1998), p. 127–128.

A magyar törzsnevek és törzsi helynevek. In: HonfNyelv. (1997), p. 221–234.

Zobor. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 113–117.

Die Anfänge ungarisch–slawischer Berührungen. In: SSlav. 36 (1990), p. 159–186.

Levedia és Etelköz kérdéséhez. In: MNy. 80 (1984), p. 385–389. — See also: MNyTK 172 (1985), p. 3–7.

Etimológia és településtörténet. In: NytudÉrt. 89 (1976), p. 106–110.

A helynevek és a történettudomány. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 196–200.

A magyar törzsi helynevek. In: NévtVizsg. (1960), p. 27–34.

A tihanyi alapítólevél földrajzinév-azonosításaihoz. In: Pais-Eml. 1956, p. 407–415.

Jegyzetek Anonymus tulajdonneveihez. In: MNy. 47 (1951), p. 46–50.

Györffy György—Benkő Loránd—Harmatta János—Király Pé­ter—Ligeti Lajos Tanulmányok a magyarság honfoglalás előti történetéből. MNyTK 172. Bp. 1985. 76 p.

Györffy István Határnevek a hajdúmegyei Nádudvarról. In: MNy. 30 (1934), p. 119.

Bugac. In: NNy. 1 (1929), p. 106–107.

Hevesmegyei helynevek. In: MNy. 24 (1928), p. 361–364, 25 (1929), p. 70–73, 152–155.

Helyneveink gyűjtése. In: MNy. 23 (1927), p. 110–115.

F. Györgybiró Gabriella Kálnok és Lécfalva helynevei. In: NyIrK 37 (1993), p. 200–204.

Gy. Szabó Gyula see Szabó Gyula

Hadrovics László A földrajzi nevek tudományos feldolgozása. In: Nyr. 95 (1971), p. 457–463.

Történelem és művelődés a földrajzi nevekben. In: Nyr. 88 (1964), p. 315–319.

Hadrovics László Muraköz helynevei. In: NyK 48 (1931), p. 403–434.

Haider Edit Konyár földrajzi nevei. In: MNyj. 10 (1964), p. 167–169.

Hajdú Mihály A névutók a helynevekben. In: MNyj. 37 (1999), p. 187–192.

A tulajdonnevek egyalakúsága. In: Poliszémia, homonímia. Edited by Gecső Tamás. SNyT 2. Tinta Könyvkiadó, Bp. 1999, p. 85–90.

A magyar helységnevek jelentésszerkezete. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 125–132.

A romániai magyar helynévgyűjtés. In: Európából — Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Néprajzi Látóhatár 6. Bp.–Debrecen 1997, p. 322–327.

Adatok XVII. századi helységneveink határozórag-használa­tához. In: Népr. és Nytud. 34 (1991–1992), p. 49–76.

Középkori -monostora utótagú helyneveink tipológiájához. In: Benkő-Eml. 1991, p. 250–254.

Az 1873. évi helységnévtár névvégmutató szótára. MND 81. Bp. 1989. 346 p.

Az 1773. évi helységnévtár névvégmutató szótára. MND 74. Bp. 1987. 170 p.

A szer helyneveinkben 1–2. In: 11 (1986), p. 41–48, 12 (1987), p. 55–65.

A névvé válás folyamatáról. In: MNyTK 170 (1985), p. 29–34.

Magyar–angol, angol–magyar keresztnévszótár. Hungarian–English, Eng­lish–Hungarian Dictionary of Cristian Names. Bp. 1983. 117 p.

Review: Lőrinczi Réka, NÉ 12 (1987), p. 234–236.

Kisebb településeink utcaneveiről. In: 8 (1983), p. 32–49.

A Csepel-sziget helynevei. Akadémiai Kiadó, Bp. 1982. 333 p.

Review: Kálnási Árpád, MNyj. 26–27 (1984–1985), p. 253–255. Reuter Camillo, MNy. 80 (1984), p. 359–362. Szabó T. Ádám, NÉ 10 (1985), p. 157–158.

A névelemhiányról. In: 7 (1982), p. 124–126.

Helyneveink -d-féle képzőinek funkcióiról. In: Benkő-Eml. 1981, p. 161–  172.

Szerkesztői vélemény Péter László és Szabó József vitájáról. In: 5 (1981), p. 28–30.

Orosháza utcanevei. In: 3 (1980), p. 22–34.

Helynevek vándorlása a XV. században. In: 1 (1979), p. 21–26.

Névélettan egy úriszéki pörben. In: MNy. 74 (1978), p. 74–76.

Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata. NytudÉrt. 87. Bp. 1975. 53 p.

Bevezetés – Az utcanévelemek együttes vizsgálata – Az utótagok vizsgálata – Az előtagok vizsgálata – Összefoglalás – Függelék – Térkép

Review: Matijevics Lajos, HK 7 (1975), p. 155–157.

A Vásárhelyi-puszta helynevei. In: Parasztélet a vásárhelyi pusztán. Edited by Nagy Gyula. Békés megyei Múzeumok Közleményei 4. Békéscsaba 1975, p. 71–118.

A Vásárhelyi-puszta földrajzi nevei. In: MNyTK 133 (1973), p. 27–36.

Az alföldi tanyák névtípusai. In: Nyelvtudományi Dolgozatok 14 (1973), p. 59–67.

Hajdú Mihály (ed.) Árva megye. 1773–1808. MTHnt. KSH, Budapest 1989. 95 p.

Hajdú Mihály—Molnár József Az első magyar térkép helynevei. MND 7. Bp. 1978. 108 p.

Hajdú Mihály—Szaszkóné Sin Aranka (eds.) Liptó megye. 1773–1808. MTHnt. KSH, Budapest 1994. 154 p.

Halász Péter Szabófalva helynevei (Săbăoani). MND 143. Bp. 1997. 32 p.

Lábnyik (Vladnic) helynevei. MND 130. Bp. 1994. 39 p.

Külsőrekecsin helynevei. Fundu Racaciuni. MND 139. Bp. 1994. 46 p.

Pusztina (Pustiana) helynevei. MND 68. Bp. 1987. 46 p.

Klézse (Cleja) helynevei. MND 58. Bp. 1986. 48 p.

Lészped helynevei. MND 26. Bp. 1983. 27 p.

Ónfalva (Onyest) helynevei. MND 32. Bp. 1983. 33 p.

Magyarfalu helynevei. MND 19. Bp. 1981. 28 p.

Harmatta János Lebedia és Atelkuzu. In: MNy. 80 (1984), p. 419–431. — See also: MNyTK 172 (1985), p. 38–49.

[Köszöntő Bács-Kiskun megye földrajzi névanyagának összegyűjtése alkalmából]. In: MND 25 (1982), p. 19–23.

A földrajzi nevek gyűjtésének helyzete és feladatai. In: I. OK 30 (1978), p. 165–169.

Hasan Eren Hatakos. In: MNy. 40 (1944), p. 368–369.

Héder Ágnes Révkomárom utcanévadásának jellemzői száz év távlatában. In: 21 (1999), p. 135–140.

Hefty Gyula Andor A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. NyF 66. Bp. 1911. 56 p. — See also: Nyr. 40 (1911), p. 155–169, 206–216, 259–265, 300–308, 364–370, 458–462.

Hegedűs Attila Regionális kötöttség a földrajzi köznevekben. In: Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Évkönyve. Győr 1999, p. 158–163.

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei 1. A Kapuvári járás. Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr 1998. 108 p.

Review: Kálnási Árpád, MNyj. 36 (1999), p. 153–159.

Halesz. In: 17 (1995), p. 81–84.

Kézd ürügyén. In: 15 (1993), p. 141–144.

Helynévegyeztetés a FÖMI-ben. In: MND 100 (1992), p. 109–115.

Mulató-hegy. In: 14 (1992), p. 54–56.

Helynevek a helyesírástörténet és a nyelvjárástörténet szolgálatában. In: MNyTK 183 (1989), p. 96–99.

Némedi. In: 10 (1985), p. 3–7.

Selypestó. In: MNy. 79 (1983), p. 462–463.

A tanyanevekről. In: MNy. 78 (1982), p. 457–459.

Tanyanévvizsgálat Bács-Kiskun megyében. In: 3 (1980), p. 14–22.

Hegedűsné Marikovecz Katalin Helynevek Csehszlovákia komáromi járásából. MND 45. Bp. 1983. 68 p.

Heller, Georg Comitatus Bihariensis. HOU 20. München 1986. 395 p.

Review: Kiss Lajos Die historischen Ortsnamen von Ungarn 1–20. In: UAJb. 58 (1986), p. 157–158. Kiss Lajos, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 35 (1987), p. 296–298.

Heller, Georg Comitatus Marmarosiensis. Comitatus Ugocsiensis. HOU 18. München 1985. 236 p.

Review: Kiss Lajos, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 35 (1987), p. 296–298.

Comitatus Unghensis. HOU 17. München 1984. 151 p.

 

Comitatus Bereghiensis. HOU 15. München 1983. 187 p.

Review: Kázmér Miklós, MNy. 81 (1985), p. 109–110.

Comitatus Zempliniensis. HOU 13. München 1981. 238 p.

Review: Kiss Lajos, Nyr. 107 (1983), p. 499–500. Kiss Lajos, SSlav. 30 (1984), p. 291–292.

Comitatus Szathmariensis. HOU 14. München 1981. 201 p.

Comitatus Zagrabiensis HOU 11/1–2. München 1980. 207 + 203 p.

Comitatus Crisiensis. HOU 10. München 1978. 282 p.

Review: Kázmér Miklós Georg Heller—Karl Nehring: Die historischen Ortsnamen von Ungarn VI–X. In: MNy. 75 (1979), p. 499–500.

Comitatus Varasdiensis. HOU 8. München 1977. 202 p.

Comitatus Veroecensis. HOU 6. München 1976. 224 p.

Comitatus Poseganensis. HOU 3. München 1975. 265 p.

Heller, Georg—Nehring, Karl Comitatus Sirmiensis. HOU 1. München 1973. 228 p.

Review: Kiss Lajos, NyK 76 (1974), p. 467–469. Kiss Lajos, SSlav. 20 (1974), p. 171–173. Penavin Olga, HK 6 (1974), p. 129–131.

Henczi Sándor Salomvár helynevei. MND 33. Bp. 1983. 76 p.

Herényi István Herény–Csécsény In: MNyTK 209 (1997), p. 289–292.

Hévvízi Sándor Békés megye török időszak utáni újjátelepülése a helynevek tükrében. In: 19 (1997), p. 12–16.

A Göbölyhajtó út-tól a Déli autópályá-ig. In: 15 (1993), p. 144–146.

Vizekkel kapcsolatos helynevek a Körösök vidékén. In: MNyTK 183 (1989), p. 99–103.

Élő helyneveink és okleveles adataink egybevetése Békés megyei példák alap­ján. In: MNyTK 170 (1985), p. 67–74.

A Békés megyében megindult helynévgyűjtésről és az eddig megjelent névtani munkákról. In: 3 (1980), p. 84–86.

Gyoma földrajzi nevei. In: Gyomai tanulmányok. Edited by Szabó Ferenc. Gyoma 1977, p. 421–483.

H. Fekete Péter see Fekete Péter

Hidvégi Lajos Pusztabokrok. Adatok Cegléd és környéke településtörténetéhez a régészeti, történeti források és a földrajzi nevek alapján. Cegléd 1984. 175 p.

Hints Miklós A Bodoki-hegység hét településének család- és helynevei. MND 151. Bp. 1997. 55 p.

A romániai magyar helynévkutatás. In: MNyTK 209 (1997), p. 388–392.

Hét mezőségi falu család- és helynevei. MND 145. Bp. 1996. 56 p.

A mezőségi Lúc völgye helynevei. MND 141. Bp. 1995. 67 p.

Hints Miklós Mezőségi magyar falvak helynevei. MND 121. Bp. 1993. 72 p.

Felvinc helynevei. In: NyIrK 37 (1993), p. 196–198.

Közép-Mezőség hét településének helynevei. MND 110. Bp. 1992. 53 p.

Tacs helynevei. In: NyIrK 36 (1992), p. 102–105.

Az erdélyi Sajó völgye nyolc településének helynevei. MND 94. Bp. 1991. 76 p.

Hints Miklós—Janitsek Jenő A Maros-Küküllő köze tizenkét településének jelenkori és történeti helynevei. MND 162. Bp. 1999. 114 p.

Székelykocsárd helynevei. In: NyIrK 35/2 (1991), p. 174–178.

Aranyosgerend helynevei. In: NyIrK 34/1 (1990), p. 85–90.

Magyarpalatka és Visa helynevei. In: NyIrK 34/2 (1990), p. 182–187.

Hlavacska Edit Salgótarján utcanevei. Névtár és rendszertani vizsgálat. Múzeumi Értekező 6. Salgótarján 1989. 80 p.

Hoffmann István A helynevek rendszerének nyelvi leírásához. In: MNyj. 37 (1999), p. 207–216.

Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez. In: 21 (1999), p. 66–70.

Gondolatok a történeti helynévkutatásról. In: MNyj. 35 (1998), p. 109–117.

Név- és nyelvföldrajzi térképlapok az Árpád-korból. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 141–154.

Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában. In: MNyTK 209 (1997), p. 227–236.

Ómagyar kori helynévfeldolgozások. In: MNyj. 33 (1996), p. 43–52.

Unkarilaisen paikannimistöntutkimuksen suuntauksia. In: Hungarologische Beiträge 5 (1995), p. 189–200.

Válasz Mező András és Juhász Dezső opponensi véleményére. In: 16 (1994), p. 115–119.

Helynevek nyelvi elemzése. DEMNyIK 61. Debrecen 1993. 163 p. (Summary)

Bevezetés – Tudománytörténeti áttekintés: rendszer és szintézis helynévkutatásunkban – A helynevek keletkezése – Az elemzési modell alapvonásai – A helynévfajták – Szerkezeti elemzés: Funkcionális-szemantikai elemzés, Lexikális-morfológiai elemzés, Szintagmatikus elemzés – Keletkezéstörténeti vizsgálat: Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek, Morfematikai szerkesztéssel alkotott nevek, Jelentésbeli névalkotás, Szerkezeti változással alakult helynevek, Névátvétel – Irodalom

Review: Gerstner Károly, MNy. 92 (1996), p. 104–106.

A helynevek szerkezeti elemzése. In: MNyj. 31 (1993), p. 11–44.

A jelentésbeli helynévalkotás. In: MNyj. 30 (1992), p. 3–23.

A metaforikus helynévadás. Egy alfejezet a történeti helynévtipológiából. In: FUD 2 (1991), p. 39–48.

Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban. In: TMNyTT (1991), p. 275–280.

Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. In: MNyTK 183 (1989), p. 103–107.

A helynévhasználat és a nyelvi norma. In: MNyRét. (1988). 1: p. 435–443.

Hoffmann István Kalapács. In: MNy. 81 (1985), p. 216–218.

A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen. In: MNyj. 26–27 (1984–1985), p. 103–114.

A helynevek jelentéstani vizsgálatához. In: MNyj. 23 (1980), p. 11–22.

Tapolcafő földrajzi nevei. In: Stúdium 6 (1975), p. 5–40.

Hoffmann István—Kis Tamás Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. Bihar vármegye 1–2. DEMNyIK 65–66. Debrecen 1996–1998. 650 p.

Hoffmann István—Rácz Anita—Tóth Valéria Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 2. Doboka–Győr vármegye. MNAK 3. Debrecen 1999. 123 p.

Előszó – Tájékoztató az adattár használatához – A térképmellékletek jegyzéke – Adattár: Doboka vármegye, Erdélyi Fehér vármegye alsó része, Erdélyi Fehér vármegye felső része, Fogarasföld, Esztergom vármegye, Fejér vármegye, Gömör vármegye, Győr vármegye – Mutatók: Név- és szóalakmutató, Címszó- és névelemmutató, Névvégmutató

Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 1. Abaúj–Csongrád vármegye. MNAK 1. Debrecen 1997. 156 p.

Előszó – Tájékoztató az adattár használatához – A térképmellékletek jegyzéke – Adattár: Abaúj vármegye, Arad vármegye, Árva vármegye, Bács vármegye, Baranya vármegye, Bars vármegye, Békés vármegye, Bereg vármegye, Beszterce vidéke, Bihar vármegye, Bodrog vármegye, Borsod vármegye, Brassó vidéke, Csanád vármegye, Csongrád vármegye – Mutatók: Név- és szóalakmutató, Címszó- és névelemmutató, Névvégmutató

Review: K. Fábián Ilona, Népr. és Nytud. 39 (1998), p. 219–221. Hegedűs Attila, NÉ 20 (1998), p. 130–132. Juhász Dezső, MNy. 95 (1999), p. 91–96.

Ómagyar kori helynévfeldolgozások. DEMNyIK 64. Debrecen 1996. 30 p.

Hoffmann Ottó A cigányok földrajzinévadásának néhány jellegzetessége. In: MNyTK 183 (1989), p. 323–328.

Horger Antal Orosháza : orosházi. In: MNy. 24 (1928), p. 10–15.

Sajó és társai. In: MNy. 23 (1927), p. 497–502.

A Brassó név és egy magyar hangtörvény. In: Nyr. 33 (1904), p. 489–495.

Horgosi Ödön Újabb adatok és vélemény az Örs-utótagú helynevek eredeztetéséhez, értelmezésének kérdéséhez. In: 16 (1994), p. 81–85.

A szláv porond előfordulása földrajzi neveinkben. In: MNyTK 183 (1989), p. 108–111.

Horpácsi Illés Kérdések és viták a Boldogasszony névvel kapcsolatban. In: MNyTK 209 (1997), p. 297–300.

Ugod község nevéhez. In: MNy. 87 (1991), p. 69.

Huszárokelő, Franciavágás. In: MNy. 51 (1955), p. 60–68.

Horváth Andrea A ravasz és a róka szavak szóföldrajzi, szófajtörténeti tanulságai a helynevek alapján. In: 12 (1987), p. 65–85.

Horváth Katalin Kisdobrony helynevei. In: 21 (1999), p. 128–134.

Kereki, Csipkerek, Méhkerék és társai. In: MNyTK 209 (1997), p. 292–296.

Csap helynevei. MND 97. Bp. 1991. 43 p.

Horváth Katalin—Lizanec Péter—Szabó Erzsébet Az Ungvári járás 14 településének helynevei. MND 108. Bp. 1992. 123 p.

Horváth Lajos A zsidó nemzetség nyomában. Egy településnév-változtatás tör­ténete. In: MNyTK 183 (1989), p. 111–114.

Horváth László Földrajzi nevek és szláv jövevényszavak. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 163–175.

Horváth Mária Az alsó-ausztriai helységnevek etimológiai kutatásának tanulságai. Elisabeth Schuster Die Etymologie der niederösterreichischen Orts­namen. I–III. Wien 1989–1994. In: MNyTK 209 (1997), p. 330–334.

Horváthné Bernáth Rózsa Történeti emlékek Barbacs helynévanyagában. In: MNyTK 183 (1989), p. 114–116.

Horváthné Kispéter Zsuzsanna Földrajzi nevek Jászapáti szántóföldneveiben. In: MNyTK 209 (1997), p. 466–470.

I. Gallasy Magdolna see Gallasy Magdolna

Íjgyártó István (ed.) Máramaros megye. 1773–1808. MTHnt. KSH, Budapest 1996. 278 p.

Íjgyártó Judit Visk helynevei. In: 7 (1982), p. 27–34.

Imreh Barna Alsórákos helynevei. In: NyIrK 25 (1981), p. 208–216.

Küküllő-, Maros- és Nyárád-vidéki helynevek a 16–19. században. DolgKol. 10. Kolozsvár 1943. 19 p. — See also: MNny. 4 (1941), p. 405–421.

Mezőbánd helynevei. ETF 138. Kolozsvár 1942. 39 p.

Imre Samu Fölöstöm : Fürstenfeld. In: MNy. 38 (1942), p. 290.

Felsőőr helynevei. DEMNyIK 8. Debrecen 1940. 36 p. — See also: MNny. 2 (1940), p. 47–80.

Inczefi Géza A határneveket alkotó lexémák sajátosságai. In: MNy. 69 (1973), p. 465–469.

Határneveink jelentésének szerepe a lokalizálásban. In: NytudÉrt. 83 (1973), p. 219–223.

Helyzetviszonyító határneveink. In: SzTFTK 1973, p. 165–169.

Az elliptikus földrajzi nevekről. In: MNy. 68 (1972), p. 310–315.

A metaforikus alakmeghatározás módjai határnevekben. In: Nyr. 95 (1971), p. 189–193.

Mikrotoponímiai vizsgálatok. In: SzTFTK 1971, p. 157–168.

Néhány Csongrád megyei határnév elemzése. In: SzTFTK 1971, p. 169–176.

Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata. Makó környékének földrajzi ne­vei alapján. Nyelvészeti tanulmányok 14. Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. 275 p.

Bevezetés – A vizsgált terület ismertetése – Az anyag gyűjtésének és közlésének módja – A dolgozat módszere – (A külterületek földrajzi nevei) – A földrajzi nevek nyelvtana: Hangtan, Alaktan, A földrajzi neveket alkotó szókincs, Jelentéstan, Mondattan – A földrajzi nevek névélettana – A földrajzi nevek történeti tanulságai: Névadás- és településtörténeti tanulságok, A régi növényvilág emlékei, A nevek történeti földrajzi tanulságai – (A belterületek földrajzi nevei) – A földrajzi nevek szótára – Mutatók – Rövidítések – Térképmellékletek

A határnevek és köznevek viszonyának néhány kérdése. In: SzTFTK 1970, p. 101–113.

A leggyakrabban használt képzők szerepe a földrajzi nevekben. In: MNy. 66 (1970), p. 312–323.

Inczefi Géza A névkövületté válás folyamata határneveinkben. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 56–60.

Tápé külterületének és határának földrajzi nevei. In: Tápé története és néprajza. Edited by Juhász Antal. Szeged 1970, p. 847–882.

Elemismétlő névpárok a föld megnevezésében. In: SzTFTK 1969, p. 65–74.

Újabb adalékok a Biberés földrajzi név eredetéhez. In: MNy. 65 (1969), p. 58–62.

Földrajzi nevek összehasonlító tipológiai vizsgálata. In: SzTFTK 1968, p. 87–97.

Jelöléstágulással keletkezett földrajzi nevek néhány sajátos típusa. In: Nyr. 93 (1968), p. 103–106.

Néhány megjegyzés és adalék a laza szerkezetű földrajzi nevekhez. In: MNy. 64 (1968), p. 207–208.

Névsűrűség a települések határában. In: SzTFTK 1968, p. 98–108.

A földrajzi nevek történeti rétegződéséről. In: SzTFTK 1967, p. 79–91.

Laza szerkezetű földrajzi nevek típusai és alaki kérdései. In: MNy. 63 (1967), p. 64–71.

A névadás ökonómiája a föld megnevezésében. Névstatisztikai tanulmány. In: MNy. 62 (1966), p. 72–79.

A történeti földrajzi nevek lokalizálása. In: Nyr. 90 (1966), p. 302–306.

Csipkés. Gyűrűs. In: MNy. 62 (1966), p. 222–224.

A földrajzi nevek differenciálódásáról. In: MNy. 61 (1965), p. 75–80.

A földrajzi nevek tipológiájáról és a vele összefüggő kérdésekről. In: SzTFTK 1965, p. 124–134.

Néhány megjegyzés hivatalos helynévadásunkhoz. In: Nyr. 80 (1965), p. 242.

A földrajzi nevek átvitelének néhány kérdése. In: MNy. 60 (1964), p. 80–86.

A földrajzi nevek hangtani kérdései. In: SzTFTK 1963, p. 121–129.

A Szeged környéki paprikakultúra legrégibb nyelvi emléke. In: MNy. 59 (1963), p. 68–71.

Az összetett földrajzi név fogalma. In: SzTFTK 1962, p. 29–32.

Határrésznevek tipizálása a név jelentéstartalma és a jelölt táj viszonya alapján. In: SzTFTK 1962, p. 33–36.

Szeged környékének földrajzi nevei. NytudÉrt. 22. Bp. 1960. 108 p.

Review: Kálmán Béla, MNyj. 7 (1961), p. 171–172. Péter László, Nyr. 84 (1960), p. 388–391.

Csongrád megye nyugati részének régi földrajzi nevei. In: SzTFTK 1960, p. 39–75.

Prtücskös. In: Nyr. 84 (1960), p. 375–378.

Adatok a párhuzamos helynévadáshoz. In: Nyr. 82 (1958), p. 107–110.

A Győ : gyevi alakok viszonyának újabbkori történetéhez. In: MNy. 54 (1958), p. 527–528.

Sövényháza és vidékének földrajzi nevei. In: SzTFTK 1958, p. 82–153.

Insula Lebő. In: SzTFTK 1956, p. 53–57.

Ionita, Vasile Nume de locuri din Banat. Facla, Timişora 1982. 275 p.

Iván László Vélekedések Kecel nevének eredetéről. In: 8 (1983), p. 18–21.

Jakab László Berekböszörmény földrajzi nevei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve. Berettyóújfalu 1976, p. 311–319.

Penészlek földrajzi nevei. In: MNyj. 14 (1968), p. 79–85.

Máriapócs földrajzi nevei. In: MNyj. 12 (1966), p. 167–173.

Ömböly földrajzi nevei. In: MNyj. 11 (1965), p. 79–81.

Jakab László—Kálnási Árpád A nyírbátori járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3. Nyírbátor 1987. 432 p.

Review: Hajdú Mihály, NÉ 18 (1996), p. 128–134. Pesti János, MNy. 86 (1990), p. 236–240.

Jakó Zsigmond Miskolczy Károly a helynévkutatás és helytörténetírás bihari úttörője. In: Benkő-Eml. 1991, p. 282–296.

Jakubovich Emil Sáris. In: MNy. 19 (1923), p. 96–97.

Janitsek Jenő Egyes román eredetű földrajzi nevek osztályozásának problémái. In:

 

21 (1999), p. 159–163.

Két volt Szolnok-Doboka megyebeli ukrán település helyneveinek vizsgálata. In: MNy. 95 (1999), p. 473–475.

Gyergyóalfalu település régebbi és mai helynevei. In: Magyari András: Gyergyóalfalu a történelem sodrában. Csíkszereda 1997, p. 297–341.

Tordaszentlászló és Magyarfenes helynevei. In: NyIrK 40/2 (1996), p. 75–99.

Bardócszék hely- és családnevei. MND 118. Bp. 1993. 371 p.

Review: Murádin László, EM 57 (1995/3–4), p. 173–175.

Két magyar eredetű román ’irtás’-t jelölő helynév: Çertaş, ÇertoÇ és származékai. In: 15 (1993), p. 153–156.

Torockó és Torockószentgyörgy hely- és családnevei. MND 106. Bp. 1992. 68 p.

A párhuzamos helynévadás Tiszaveresmart névrendszerében. In: NyIrK 36/1 (1992), p. 81–84.

Pálosremete ukrán, magyar és román eredetű helynevei. Ungvár 1992. 10 p.

Feiurdeni (Fejérd) helynevei. In: NyIrK 32/2 (1988), p. 171–184.

Szind helynevei. In: NyIrK 31/2 (1987), p. 181–185.

Problema redact%rii unei monografii onomastice a Maramureşului.  In: Stu­dii de onomastic% 4 (1987), p. 181–186.

Kajántó helynevei. In: NyIrK 30/2 (1986), p. 171–175.

Szászfenes helynevei. In: NyIrK 29/1 (1985), p. 55–65.

Máramarosi helynevek: Aknasugatag, Rónaszék, Hosszúmező. In: NyIrK 28/1 (1984), p. 70–76.

Györgyfalva helynevei. In: NyIrK 26/1–2 (1982), p. 148–155.

Toponimie de origine antroponimic% din Maramureş. In: Studii de ono­mas­ti­c% 3 (1982), p. 134–144.

Torockó és Torockószentgyörgy helynevei. In: NyIrK 25/1 (1981), p. 88–100.

Erdőfüle helynevei. In: NyIrK 24/1 (1980), p. 98–103.

Bardóc és Száldobos helynevei. In: NyIrK 22/2 (1978), p. 219–222.

Toponimul şi apelativul Certej. In: Limba român% 18/3 (1978), p. 253–259.

Felsőrákos helynevei. In: NyIrK 21/2 (1977), p. 205–208.

Toponimul şi apelativul Obcina. In: Limba român% 27/2 (1977), p. 175–181.

Janitsek Jenő Bölön helynevei. In: NyIrK 20/2 (1976), p. 192–197.

Probleme de interferenţe rom%no-ucrainene (relaţii între macro- şi micro­topo­nimie). In: Studii de onomastic% 1 (1976), p. 226–242.

Barót és Olasztelek helynevei. In: NyIrK 19/1 (1975), p. 94–104.

Miklósvár és Köpec helynevei. In: NyIrK 18/2 (1974), p. 149–160.

Problema clasific%rii toponimelor rom%neşti dup% origine. In: StUBB 1974/2, p. 113–124.

Apáca és Nagyajta helynevei. In: NyIrK 17/2 (1973), p. 352–364.

Középajta, Szárazajta és Zalánpatak helynevei. In: NyIrK 17/1 (1973), p. 161–175.

Vargyas helynevei. In: NyIrK 15/2 (1971), p. 347–361.

Bibarcfalva és Bodos helynevei. In: NyIrK 14/2 (1970), p. 364–371.

Stratul vechi românesc al toponimiei din Rona de Sus. In: Cercet%ri de lingvistic% 14/1 (1969), p. 101–105.

Magyarhermány helynevei. In: NyIrK 13/1 (1969), p. 150–155.

Nagy- és Kisbacon helynevei. In: NyIrK 13/2 (1969), p. 340–347.

O clasificare în microtoponimie: nume topice româneşti de origine maghia­r%. In: Studii şi materiale de onomastic%. Cluj-Bucureşti 1969, p. 71–81.

Toponimia v%ii superioare a rîului Șieu (Satele Șieuţ, Șebiş, Ruştior, Lunca; jud. Bistriţa-N%s%ud). In: Studii şi materiale de onomastic%. Cluj-Bucureşti 1969, p. 111–153.

Contribuţii la studiul numerol topice care au la baz% noţiunea de defrişare. In: StUBB 1965/2, p. 79–95.

Numele topice de pe teritoriul S%licea şi T%uţ. In: Cercet%ri de lingvistic% 9/1 (1964), p. 75–95.

Janitsek Jenő—Hints Miklós Az erdélyi Melles-völgy helynevei. MND 102. Bp. 1992. 466 p.

Janitsek Jenő—Román János A máramarosi Hoszúmező hely- és személynevei. MND 124. Bp. 1994. 187 p.

Janitsek Jenő—Szőcs Lajos Atyha jelenkori és történeti hely- és családnevei. MND 158. Bp. 1998. 77 p.

Énlaka jelenkori és történeti hely- és családnevei. MND 161. Bp. 1998. 51 p.

Etéd jelenkori és történeti hely- és családnevei. MND 159. Bp. 1998. 115 p.

Küsmöd jelenkori és történeti hely- és családnevei. MND 157. Bp. 1998. 48 p.

Jankó János Topographiai elnevezések. In: Jankó János: Kalotaszeg magyar népe. Series Historica Ethnographiae. A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata 6. Reprint edition. Néprajzi Múzeum, Bp. 1993, p. 10–49.

Jankovich B. Dénes Pesty Frigyes Helynévtárából. Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 11. Békéscsaba 1983. 230 p.

Jankus Gyula A településnevek történelmi változásai Szlovákia mai területén. In: MNyTK 209 (1997), p. 341–344.

Jankus Gyula A Lévai járás (Dél-Szlovákia) hét községének helynevei. MND 132. Bp. 1994. 92 p.

Az Érsekújvári járás keleti részének helynevei. MND 79. Bp. 1988. 158 p.

Jeney Andrásné Történeti összehasonlító helységnévtár. 1773–1913. A történeti Magyarország északi és északkeleti megyéi 1–2. KSH, Bp. 1998. 770 p.

Jeney Andrásné—Tóth Árpád A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján. 1898–1913. 2nd revised edition. KSH, Bp. 1998. 552 p.

Somogy megye. MTSHnt. 12. KSH, Bp. 1997. 323 p.

Tolna megye. MTSHnt. 10. KSH, Bp. 1996. 187 p.

Zala megye. MTSHnt. 7. KSH, Bp. 1996. 418 p.

Joó Tamás István Magyardécs helynevei. In: NyIrK 41 (1997), p. 189–195.

J. Papp Zsuzsanna see Papp Zsuzsanna

J. Soltész Katalin see Soltész Katalin

J. Szabó Erzsébet see Szabó Erzsébet

Juhász Dezső [Az Etelköz és a Levédia névről.] In: MNy. 94 (1998), p. 255–256.

A korai ómagyar kor névadása különös tekintettel Veszprém megyére. In: Veszprém és környéke a honfoglalás korában. Edited by V. Fodor Zsuzsa. Veszprém 1998, p. 91–101.

Az ősmagyar kor tájnevei a magyar tájnevek rendszerében. In: Magyar őstörténeti konferencia. Edited by Erdélyi István. Bp. 1997, p. 123–132.

’Kutya-víz’-től ’Hetecske közé’-ig. Avagy: Mire (nem) jó a névtudomány? In: 18 (1996), p. 21–28.

Az ősmagyar kor tájnevei a magyar tájnevek rendszerében. In: SzabSz. 31 (1996), p. 171–178.

Opponensi vélemény Hoffmann István, A magyar helynevek rendszerének nyelvi elemzése (Egy lehetséges helynévvizsgálati modell) című kandidátusi értekezéséről. In: 16 (1994), p. 108–114.

Névtan és nyelvföldrajz. In: MNy. 89 (1993), p. 72–77.

eri itu rea. Ómagyar helynévi nyomokon. In: Rácz-Eml. 1992, p. 124–130.

Dentümogyer. In: Benkő-Eml. 1991, p. 300–303.

Erdély magyar tájnevei. In: Magyar Múzeum 1/1–4 (1991), p. 84–90.

A tájnevek vitás kérdéseihez. In: MNy. 87 (1991), p. 336–342.

Toponímia és onomatopoezis. In: MNyTK 183 (1989), p. 116–119.

A magyar tájnévadás. NytudÉrt. 126. Bp. 1988. 112 p. (Die Namens­ge­bung der ungarischen Landschaften)

Előszó – Bevezetés – A tájnévadás korszakai – Névélettani kérdések – A tájnevek típusai – A tájnevek grammatikai, lexikai és stilisztikai sajátságai – Szóföldrajzi tanulságok – A tájnevek szótára – Tájékoztató – A forrásjelzések és egyéb rövidítések – A térképi számok mutatója – Szótár

Review: Hoffmann István, MNy. 85 (1989), p. 364–367.

Még egyszer a bőrhíd-ról. In: 11 (1986), p. 63–73.

Néprajz és nyelvtudomány: A tájnévkutatás tanulságaiból. In: Dissertationes Ethnographicae 5 (1985), p. 24–36.

Juhász Dezső A tájnevek alaktanából. In: MNyTK 170 (1985), p. 35–46.

A magyar tájnevekről. In: Nyr. 108 (1984), p. 232–236.

XI. századi-e rév szavunk? Gondolatok egy oklevélvizsgálat kapcsán. In: Benkő-Eml. 1981, p. 129–135.

A magyar tájnevek névtani vizsgálatáról. In: MNyTK 160 (1981), p. 133–135.

Veszprém megye helységneveinek rendszere. In: MNyTK 160 (1981), p. 253–263.

Utólagos megjegyzések a Körű-féle helynevekhez. In: MNy. 76 (1980), p. 469–471.

A harang helyneveinkben. In: 3 (1980), p. 3–11.

A Körű-féle helynevek kérdése. In: MNy. 75 (1979), p. 445–455.

Szövegközlések Pesty Frigyes helynévtárából. In: 2 (1979), p. 45–48.

Nagykörű helynevei. MND 1. Bp. 1976. 65 p.

Juhász Jenő Bergëngócia. In: MNy. 37 (1941), p. 343–344.

A zemplénmegyei Tolcsva régi határrész-elnevezései. A község XVII–XVIII. századi kéziratos jegyzőkönyveiből. In: MNy. 25 (1929), p. 382–385.

Kacska Zoltán—Molnár Ambrus Biharnagybajom helynevei. In: Bihar­nagybajom története és néprajza. Edited by Ujváry Zoltán. Debrecen 1992, p. 311–389.

Kadic Ottokár A barlangok elnevezéséről. In: Barlangkutatás 1/4 (1913), p. 163–166.

Kakuk Mátyás „Beszélő helynevek” a Tiszazugban. In: Nyr. 108 (1984), p. 269–272.

Kunszentmárton földrajzi nevei. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 2. Szolnok 1965. 90 p.

Kállay István Birtokok, birtoktestek elnevezése a XVIII–XIX. században. In: MNyTK 209 (1997), p. 265–273.

Kállay István—Kovacsics József Fejér megye. MTSHnt. 13. KSH, Bp. 1998. 186 p.

Kálmán Béla „Canonica visitatio”-k mint névtani források. In: 15 (1993), p. 166–167.

A Baranya megye földrajzi nevei című kiadvány névtudományi értékei. In: Ba­ranyai Művelődés 1989/3, p. 11–14.

Párhuzamos helységnevek. In: MNyTK 183 (1989), p. 120–123.

Átvétel, fordítás, új név. In: 11 (1986), p. 48–53.

Hivatalos név, szólítónév, említőnév. In: MNyTK 160 (1981), p. 119–120.

Madárnévi eredetű helységnév-e a Lúdvég? In: 6 (1981), p. 47–48.

Fejér megyei helynevek a 18–19. századból. In: MNyj. 23 (1980), p. 58–95.

The World of Names. A Study in Hungarian Onomatology. Akadémiai Ki­adó, Bp. 1978, p. 96–168.

Preface – Introduction – Proper Names – Place-Names: The Names of Countries and Profinces, Ethnicnames, The Names of Bodies of Water, The Names of Mountains, Place-Names, Street Names, Names of Unsettled Areas, The Change of Geographical Names, Litterary Place-Naming, The History of the Study of Geographical Names – Bibliography – Appendix

Review: Hajdú Mihály, NyK 81 (1979), p. 439–441. Hajdú Mihály, NÉ 2 (1979), p. 38–40.

Kálmán Béla Buda vidéki helynevek a 18–19. századból. In: MNyj. 22 (1979), p. 51–70.

Hogyan keletkeztek a helységnevek? In: I. OK 30 (1978), p. 171–174.

Parallele Ortsnamen in mehrspachigen Gebieten. In: Onoma 21 (1977), p. 502–506.

Aliga, Somosma. In: MNy. 72 (1976), p. 215–216.

Vasztély. In: MNy. 72 (1976), p. 335.

Kabosd, Lomb, Sismánd. In: MNy. 70 (1974), p. 205–206.

Amerikai magyar helynevek. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 42–45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz