Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
HELYNEVEK BIBLIOGRÁFIA
2010-01-10
 

Ábrahám Imre Pannonhalma nagyközség történelmet idéző helynevei. In: MNyTK 209 (1997), p. 313–318.

Kiveszett szavak új gyűjtésű földrajzi nevekben. In: 15 (1993), p. 18–20.

Miért Nyul a Nyúl? Gondok egy község nevének írásos alakjával. In: MNy. 89 (1993), p. 483–484.

Művelődéstörténeti tanulságok Pannonhalma és környéke helyneveiben. In: MNyTK 183 (1989), p. 62–65.

A Győrszentmárton > Pannonhalma helynévváltoztatás valódi indítékairól. In:Nyr. 108 (1984), p. 493–494.

Adamik Mihályné—Molnár Ambrus Mezőberény határának története és helynevei. In: Mezőberény története 1–2. Edited by Szabó Ferenc. Mező­berény 1973. 2: p. 119–153.

Ady László Magyarkapus helynevei. ETF 124. Kolozsvár 1941. 121 p.

A. Kolláth Anna see Kolláth Anna

A. Molnár Ferenc see Molnár Ferenc

Andrásfalvy Bertalan „Baranya megye földrajzi nevei” és a néprajz. In: Baranyai Művelődés 1989/3, p. 34–38.

A fok és jelentősége régi vízgazdálkodásunkban. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 224–228.

Angyal Endre Az utcanévadás esztétikája. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 311–315.

Antal Árpád Nyujtód, Szászfalu és Sárfalva helynevei. In: NyIrK 31 (1987), p. 77–83.

Antal István Bertalan A gömöri karszt Ostorménes helynevei. In: MNy. 68 (1972), p. 454–455.

Áron Péter Erdély történelmi tájneveinek adattára és népeinek tájszemlélete. In: MNyj. 24 (1981), p. 101–131.

Árvay József A barcasági Hétfalu helynevei. ETI, Kolozsvár 1943. 247 p.

Review: Benkő Loránd, EM 49 (1944), p. 148–150.

A térszíni formák nevei Kalotaszegen. DEMNyIK 9. Kolozsvár 1943. 52 p. — See also:MNny. 4 (1942), p. 3–50.

A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. DolgKol. 2. Ko­lozsvár 1942. 52 p. — See also: MNny. 3 (1941), p. 7–56.

Asztalos István A Gödöllői járás nyugati részének földrajzi nevei Pesty Fri­gyes kéziratos Helységnévtárában. Múzeumi Füzetek 13. Petőfi Múzeum, Aszód 1979. 84 p.

Galgavölgy földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos helységnévtárában. Aszó­di Múzeumi Füzetek 8. Aszód 1976.

Bachát László Őrimagyarósd és határa a negyvenes években a földrajzi nevek tükrében. In: 21 (1999), p. 124–127.

Földrajzi nevek és intézménynevek az ifjúsági nyelvben. In: 5 (1981), p. 31–34.

Bagosi József Berettyószéplak (Suplacu de Barcău) helynevei. MND 155. Bp. 1998. 29 p.

Bakk Pál Háromszéki helynevek (Imecsfalva, Hatolyka, Kézdimartonfalva, Kézdimárkosfalva). In: NyIrK 36 (1992), p. 93–102.

Szentkatolna helynevei. In: NyIrK 34 (1990), p. 177–182.

Bakos József Sertekapu. In:Nyr. 95 (1971), p. 123.

A szëg köznév alak- és jelentésváltozatai hely- és személyneveinkben. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 50–55.

Sertekapu — Sertekapu köz. In:Nyr. 92 (1968), p. 221–222.

Bakos József—Fekete Péter Eger és Felnémet földrajzi nevei. A belterü­let nevei. Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 4. Eger 1973. 202 p.

Eger és Felnémet földrajzi nevei. A külterület nevei. Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 3. Eger 1972. 145 p.

Bakró-Nagy Marianne Boldogasszony. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 13–23.

Balassa Iván Az utcanevek változásai Sárospatak példája alapján. In: MNyTK 209 (1997), p. 402–406.

Sárospatak történeti helyrajza a XVI–XX. században. Miskolc–Sárospatak 1994. 290 p.

Előszó – Bevezetés – A város egykor önálló elnevezései – Elkülönülő városrészek – A helynevek betűrendes mutatója A–Zs – A nevek utóbbi százada Sáros­patakon – Sárospatak város helyneveinek néhány jellegzetessége – Történeti tanulságok – Mellékletek: Irodalom, Mutató

Review: Csomortáni Magdolna, NyIrK 40 (1996), p. 209–211.

Balassa Iván Betlehem. A magyar bibliai eredetű földrajzi nevek kérdéséhez. In: Benkő-Eml. 1991, p. 46–50.

Báránd földrajzi nevei. In: Báránd története és néprajza. Edited by Balassa Iván. Báránd 1985, p. 147–165.

Alsónémedi földrajzi nevei. In: Alsónémedi története és néprajza. Edited by Balassa Iván. Alsónémedi1980, p. 213–234.

A néprajztudomány és a földrajzinév-kutatás újabb eredményei. In: I. OK 30 (1978), p. 175–184.

A legeltetés három műszava: avas, avar, havas.In: MNy. 69 (1973), p. 296–305.

Földrajzi neveink és a földhasználati módok. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 209–213.

Szerep helynevei. In: MNny. 1 (1939), p. 130–138.

Balassa Iván—Kováts Dániel Sárospatak határának helynevei. Sárospatak 1997. 288 p.

Review: Hajdú Mihály, MNy. 95 (1999), p. 349–353.

Balassa József Magyar uccanevek. In:Nyr. 59 (1930), p. 3–6.

Dunántúl, Túladuna. In:Nyr. 36 (1907), p. 480–481.

Balázs Géza Helynévrövidülések — antropológiai nézőpontból. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 29–35.

Balázs Ildikó Értarcsa helynevei. In: MNyj. 32 (1995), p. 171–183.

Balázs János Régi magyar földrajzinévtípusok. Levédia — Lőd, Küküllő — Somló.In: MNyTK 183 (1989), p. 65–68.

A Séd folyónév és ami körülötte lehetett. In: MNyTK 160 (1981), p. 107–109.

Toponimi, nomi di trib e nomi di popoli nelľepoca nomade edegli Árpád. In: Annales 10 (1979), p. 113–119.

Bálinth Gyula Kovászna megye történeti helységnévtára. Kivonat. In: Aluta 8–9 (1976–1977), p. 120–125.

Bálint Sándor Zsidórus. In: MNy. 71 (1975), p. 337.

Szentborbála. In: MNy. 70 (1974), p. 344.

Balkányi Szabó Lajos Debrecen helynevei. 100 helynévnek történeti, szájhagyományi és szónyomozási magyarázata. Debrecen 1865. 55 p.

Balogh Lajos A földrajzi köznevekről. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 36–39.

A magyar településnevek használatának problémái Kárpátalján. In: Biblio­theca Slavica Savariensis 3 (1996), p. 133–137.

Zárt ë-zés a földrajzi nevekben. In: MNyTK 183 (1989), p. 68–73.

Néhány megjegyzés földrajzi neveink történeti rétegződéséről. In: MNyTK 160 (1981), p. 115–117.

A földrajzi nevek fonetikus lejegyzéséről és a történeti nevekről. In: PTFTK 18 (1974), p. 83–85.

Balogh Lajos—Kálmán Béla—Mező András—Ördög Ferenc—Végh József (eds.)A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és köz­zétételének kézikönyve. Bp. 1978. 114 p.

Balogh Lajos—Ördög Ferenc (eds.)Veszprém megye földrajzi nevei 3. Az Ajkai járás. MNyTK 192. Bp. 1991. 423 p.

Balogh Lajos—Ördög Ferenc (eds.)Veszprém megye földrajzi nevei 2. A Pápai járás. MNyTK 171. Bp. 1987. 390 p.

Review: Sz. Bozóki Margit, Nyr. 112 (1988), p. 374–376.

Zala megye földrajzi nevei 2. A Keszthelyi járás. MNyTK 178. Bp. 1986. 157 p.

Komárom megye földrajzi nevei. MNyTK 169. Bp. 1985. 494 p.

Review: Hajdú Mihály, MNy. 83 (1987), p. 375–379. Kálmán Béla, NÉ 13 (1991), p. 123–125. Kiss Lajos, SSlav. 32 (1986), p. 340–342. Kiss Lajos, Nyr. 110 (1986), p. 121–123.

Veszprém megye földrajzi nevei. 1. A tapolcai járás. MNyTK 156. Bp. 1982. 327 p.

Review: Kálmán Béla, MNy. 80 (1984), p. 362–364.

Balogh Lajos—Végh József (eds.)Vas megye földrajzi nevei. Szombathely 1982. 839 p.

Review: Gerstner, Károly, Onoma 26 (1982), p. 301–303. Kiss Lajos, Nyr. 108 (1984), p. 102–105. Kiss Lajos, SSlav. 30 (1984), p. 292–296. Sebestyén Árpád, Vasi Szemle 37 (1983), p. 239–244. Szabó József, MNy. 80 (1984), p. 504–507.

Balogh László Etelküzü, őseink hetedhétországa. In: 17 (1995), p. 78–80.

Marcali vagy marcalii? In: Nyr. 115 (1991), p. 286–287.

A szamosszegi földrajzi nevek szláv eredetű rétegeiről. In: MNyj. 28–29 (1990), p. 105–112.

Glyzka ~ Gilicka ~ Gelice ~ Gilisztás. In: MNyj. 28–29 (1990), p. 113–119.

Olcsva helynevei. MND 64. Bp. 1987. 34 p.

Ószuszka. In: 12 (1987), p. 85–88.

Vitka helynevei. MND 69. Bp. 1987. 37 p.

Kerél volt-e a Kereel? In:Nyr. 110 (1986), p. 355–356.

Történelmet teremtő földrajzi nevek. In: MNyTK 170 (1985), p. 47–54.

Szamosszeg földrajzi nevei és a népetimológia. In:Nyr. 109 (1985), p. 491–494.

Az elő szó jelentése földrajzi neveinkben. In: MNyj. 26–27 (1984–1985), p. 121–124.

Hajdani kertek emléke régi nevekben. In: 7 (1982), p. 41–43.

Földrajzi neveink komplex vizsgálatáról. In: NyK 75 (1973), p. 407–418.

Kraszna = Ejeg. In: MNy. 68 (1972), p. 78–81.

A földrajzi nevek szerkezeti rendszere. In: NyK 74 (1972), p. 200–208.

A hát bázisnév jelentése Szamosszeg földrajzinév-anyagában. In:Nyr. 96 (1972), p. 469–470.

A szituáció szerepe tulajdonneveink alakulásában. In:Nyr. 95 (1971), p. 158–161.

A földrajzi nevek struktúrája. In: NyK 72 (1970), p. 95–124.

Balogh Ödön Hësdát. In: MNy. 37 (1941), p. 261–262.

Bán Aladár Észtország, Lívország. In:Nyr. 48 (1919), p. 96.

Barabás Irén Fejér megye helységneveinek rendszere. In: 9 (1984), p. 11–19.

Barabás Jenő A Vas megyei szer — szeg végződésű földrajzi nevek települési tanulságairól. In: Vasi Szemle 37 (1983), p. 246–249.

Barabás Jenő Földrajzi nevek a néprajzi kutatásban. In:Nyr. 95 (1971), p. 463–466.

Bárczi Géza La toponymie hongroise du moyen âge. In: Annales 2 (1960), p. 25–43.

A földrajzi nevek. In: Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. 2nd expan­ded edition. Bp. 1958, p. 142–162. — See also: Bárczi Géza A magyar nyelv múltja és jelene. Gondolat, Bp. 1980, p. 203–211.

Tevel. In: MNy. 50 (1954), p. 375–379.

A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok 1. Akadémiai Kiadó, Bp. 1951. 231 p.

Alistál, Felistál. In: MNy. 32 (1936), p. 90–96.

Tálya. In: MNy. 25 (1929), p. 263–266.

Bárdosi János Földrajzinév-gyűjtés Vas megyében. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 380–382.

Barics Ernő A BMFN [Baranya megye földrajzi nevei] mint a szláv névtan és dialektológia fontos forrása. In: Baranyai Művelődés 1989/3, p. 20–26.

A Zselic földrajzi neveinek szerbhorvát rétegéről. In: MNyTK 183 (1989), p. 73–76.

Barsi János (ed.) Zemplén megye. 1773–1808. 1–2. MTHnt. KSH, Bp. 1998. 476 p.

(ed.)Borsod megye. 1773–1808. MTHnt. KSH, Bp. 1991. 226 p.

Barta László—Páhi Ferenc Szentes utcanevei. Csongrád Megyei Könyvtári Füzetek 12. Szeged 1980. 155 p.

Review: Juhász Dezső, NÉ 5 (1981), p. 96–98.

Bartha Csilla Helységneveink ragozása határainkon innen és túl. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 49–61.

Bárth János A helynevek továbbélésének titkai. In: MNyTK 209 (1997), p. 306–313.

A kalocsai puszták földrajzi nevei 1769-ben. In: 12 (1987), p. 89–93.

Báthori János Határrésznevek az alsófehérvármegyei Magyarlapádról. In: MNy. 34 (1938), p. 183–184.

Bátky Zsigmond Katymár, Korczánd. In: NNy. 5 (1933), p. 117–118.

[Kecskemét]. In: MNy. 28 (1932), p. 62–63.

Csura. In: NNy. 3 (1931), p. 118–119.

Karaszó rét. In: NNy. 3 (1931), p. 208–209.

Kecskemét és Kecskeszáraz. Észrevételek Pais Dezső „Kecskemét” cikkére. In: NNy. 2 (1930), p. 254–275.

Válasz Györffy István úrnak [Bugac].In: NNy. 1 (1929), p. 107–108.

Ködszállás, Domahida, Tomaj. In: NNy. 1 (1929), p. 40–41.

— [B. Zs.] Csicsó és társai. In: NNy. 6 (1934), p. 193–195.

Beckl János Miklós Ausztriai magyar helynevek a Várvidék („Burgenland”) körül. In: MNyTK 209 (1997), p. 323–330.

Beke Ödön A Madéfalva-féle helynevekhez. In:Nyr. 85 (1961), p. 96–97.

Parlagcsa-tava. In:Nyr. 83 (1959), p. 351.

Belinszky Sándorné Szerencs utcanevei. MND 87. Bp. 1990. 14 p.

Bencze Balázs Balaton-felvidéki templomromok. In: MNyTK 209 (1997), p. 318–322.

Bencsik M. Katalin Selymesilosva helynevei. In: NyIrK 39 (1995), p. 91–92.

Bencsik Péter (ed.) Helységnévváltozások Köztes-Európában. 1763–1995. Place-name changes in Europe-Between. 1763–1995. Kisebbségi Adattár 7. Teleki László Alapítvány, Bp. 1997. 343 p.

 

 

 

 

A teljes dokumentum letöltése

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz